10.5.5. Om vederlag for hvervet som domsmænd er omfattet af offentliggørelsespligten efter § 16 e i lov om kommunernes styrelse

22-02-2010

Indenrigs- og Socialministeriet havde telefonisk meddelt en kommune, at vederlag for varetagelse af hvervet som domsmand ikke er omfattet af et kommunalbestyrelsesmedlems oplysningspligt efter § 16 e i lov om kommunernes styrelse. Det er efter § 16 e i lov om kommunernes styrelse en betingelse for et kommunalbestyrelsesmedlems oplysningspligt, at hvervet er udført efter valg eller forslag af kommunen. Domsmænd vælges efter retsplejelovens regler af landsretspræsidenterne på baggrund af en grundliste, der er udarbejdet af grundlisteudvalgene. Grundlisteudvalgene kan ikke henregnes til en del af kommunen, og hvervet som domsmand udføres således ikke efter valg eller forslag af kommunen.

Indenrigs- og Socialministeriets telefonnotat af 22. februar 2010
- Forvaltningsjura j.nr. 2010-1380