10.5.9. Om udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til arbejdsgiver

18-03-2010

Region Nordjylland havde rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med et spørgsmål om, hvorledes man skulle forholde sig i en situation, hvor der var indgået aftale om udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til medlemmets arbejdsgiver, og hvor den daglige lønreduktion som følge af medlemmets fravær ville være større end det fastsatte maksimum pr. dag for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste (I 2009 1.875 kr. pr. dag).

Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyste i den anledning, at der i tilfælde, hvor regionen selv var arbejdsgiver, skulle foretages fradrag i regionsrådsmedlemmets løn for værdien af arbejdsfrihed over det maksimale erstatningsbeløb, som var overført til arbejdsgiveren. I tilfælde hvor den pågældende var privatansat, ville et eventuelt fradrag i medlemmets løn bero på overenskomstaftalen mellem den pågældende og dennes arbejdsgiver.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyste endvidere, at det forhold, at der i den daværende regionale vederlagsvejledning (vejledning nr. 10 af 9. februar 2007) stod, at arbejdsgiveren skulle acceptere at udbetale den fulde løn til den ansatte uanset dennes fravær, ikke skulle tages som udtryk for, at regionsrådsmedlemmer havde krav på løn, der oversteg den maksimale erstatning.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets skrivelse af 18. marts 2010 til Region Nordjylland
- j.nr. 2009-1008.