10.8.6. Om kommunernes adgang til at anvende rente- eller assetswaps

16-02-2010

En bank havde rettet henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet vedrørende kommunernes adgang til at indgå en rente- eller assetswap op imod en obligation.

Indenrigs- og Socialministeriet udtalte, at der ikke i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 11. maj 2004 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler var fastsat bestemmelser om anvendelse af rente- eller assetswaps. Civilstyrelsen, hvorunder bekendtgørelsen henhører, havde telefonisk oplyst, at bekendtgørelsen betragtedes som udtømmende, og at fonde derfor ikke ville kunne anvende rente- eller assetswaps i forbindelse med anbringelse af midler.

På denne baggrund var det ministeriets opfattelse, at kommunerne ikke lovligt ville kunne anvende rente- eller assetswaps i forbindelse med placering af likvide midler.

Indenrigs- og Socialministeriets brev af 16. februar 2010 til en bank
- j.nr. 2009-2362