11.1.5. Om fremgangsmåden ved indkaldelse af stedfortræder

09-05-2011

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i besvarelser den 9. maj 2011 på spørgsmål nr.
133 og 134 fra Folketingets Kommunaludvalg udtalt sig om blandt andet indkaldelse af
stedfortræder til kommunalbestyrelsen og udvalg.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i svarene blandt andet udtalt, at et medlem, der
er forhindret i at deltage i et kommunalbestyrelsesmøde, efter § 2, 1. pkt., i normalforretningsorden for kommuner (Indenrigsministeriets cirkulære nr. 129 af 27. juni 1969)
skal meddele dette til borgmesteren inden mødets afholdelse.

Normalforretningsorden for kommuner er ikke bindende for kommunerne. § 2, 1. pkt.,
må dog antages at udtrykke en almindeligt gældende retsgrundsætning, hvorfor en
kommunalbestyrelse ikke kan fravige normalforretningsordenen på dette punkt. Hvis
et kommunalbestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage i et møde i kommunalbestyrelsen, vil medlemmet således være forpligtet til at give borgmesteren meddelelse herom.

Når borgmesteren modtager meddelelse om, at et medlem vil være fraværende, påhviler det borgmesteren at drage omsorg for, at der foreligger de fornødne oplysninger
om og den fornødne dokumentation for de forhold, som forhindrer medlemmet i at
varetage hvervet, herunder om der foreligger en lovlig forfaldsgrund, jf. § 15 i lov om
kommunernes styrelse.

Kommunalbestyrelsen træffer i medfør af § 15, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse
beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede,
herunder således bl.a. om der foreligger en lovlig forfaldsgrund.

Hvis et kommunalbestyrelsesmedlem ikke har overholdt den ovenfor beskrevne forpligtelse til inden mødets start at give borgmesteren meddelelse om, at medlemmet er
forhindret i at deltage i kommunalbestyrelsesmødet, og baggrunden for et medlems fravær således ikke er kendt, vil det ikke være muligt for kommunalbestyrelsen at tage
stilling til, om betingelserne for at indkalde en stedfortræder er opfyldt. Den liste eller
det parti, som medlemmet er valgt for, vil således ikke have adgang til at overlade det
fraværende medlems sæde i kommunalbestyrelsen til en stedfortræder.

Hverken § 15, stk. 2, eller § 28, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse indeholder en
frist for, hvornår der senest kan indgives meddelelse om fravær til et kommunalbestyrelses- eller udvalgsmøde med henblik på indkaldelse af en stedfortræder til førstkommende møde.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i svarene endvidere omtalt kommunalbestyrelses- og udvalgsmedlemmets mødepligt, der modificeres ved, at det anerkendes, at et
medlem kan have lovligt forfald, og om konsekvenserne ved overtrædelse heraf.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets besvarelse den 9. maj 2011 af spørgsmål nr. 133
og nr. 134 af Folketingets Kommunaludvalg
- j.nr. 1105061