11.1.7. Om afholdelse af vejledende folkeafstemning

09-03-2011

Indenrigs- og sundhedsministeren udtalte i et folketingssvar generelt følgende om adgangen til at afholde vejledende folkeafstemning.

Der er ingen regler i den kommunale styrelseslovgivning om kommunale folkeafstemninger. En kommunalbestyrelse kan beslutte at indhente vælgernes tilkendegivelse vedrørende et lokalt spørgsmål ved en vejledende folkeafstemning, hvis det drejer sig om et spørgsmål vedrørende kommunens servicefunktioner, f.eks. udnyttelse af arealer og tilvejebringelse af institutioner og andre foranstaltninger for kommunens borgere, eller emner, der i øvrigt kan gøres til genstand for forhandling i kommunalbestyrelsen. Det er ikke en betingelse, at kommunalbestyrelsen har kompetence til at træffe afgørelse i det pågældende anliggende, f.eks. er der i praksis afholdt en række vejledende afstemninger om kommunesammenlægninger. 

Der vil derimod ikke kunne afholdes en kommunal folkeafstemning om spørgsmål vedrørende en kommunes udøvelse af kommunens almindelige forvaltningskompetence, f.eks. med hensyn til administration af bygningslovgivningen, vejlovgivningen m.v. over for den enkelte private, eller om foranstaltninger, som kommunen er forpligtet til at gennemføre efter lovgivningen, f.eks. inden for undervisningsområdet og det sociale område. 

En kommunal folkeafstemning vil som nævnt alene kunne være af vejledende karakter, da det er kommunalbestyrelsen, der efter den kommunale styrelseslovgivning har kompetencen og ansvaret for styringen af kommunens anliggender. Denne forpligtelse kan en kommunalbestyrelse ikke fralægge sig ved at lade vælgerne træffe afgørelserne. 

Beslutningen om afholdelse af en lokal folkeafstemning træffes af kommunalbestyrelsen ved almindeligt flertal. Hverken vælgerne eller et mindretal i kommunalbestyrelsen kan således kræve, at der skal afholdes en folkeafstemning i kommunen. 

 

Indenrigs- og sundhedsministerens besvarelse den 9. marts 2011 af spørgsmål nr. 85 (alm. del) fra Folketingets Kommunaludvalg,
- j. nr. 1102307