11.2a.2. Notat om forvaltningslovens § 4, stk. 3, 2. pkt.

04-07-2011

Ved e-mail af 16. marts 2010 rettede et folketingsmedlem henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og anmodede om bistand til besvarelse af en henvendelse modtaget fra et byrådsmedlem vedrørende tre spørgsmål om inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Indenrigs- og sundhedsministeren besvarede to af spørgsmålene ved brev af 28. maj 2010 og oplyste samtidig, at ministeriet ville vende tilbage vedrørende det sidste spørgsmål om, hvorvidt to medlemmer af økonomiudvalget, som ligeledes er udpeget til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, når der behandles sager om fastsættelsen af vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmerne i det pågældende selskab.

Det er oplyst til sagen, at byrådsmedlemmet den 5. februar 2010 rettede henvendelse til en statsforvaltning med det samme spørgsmål, og at statsforvaltningen ved brev af 17. februar 2010 afviste at rejse en tilsynssag og samtidig oplyste, at:

”Efter forvaltningslovens § 4, stk. 3, sidste pkt., gælder bestemmelserne i forvaltningslovens § 3 ikke for kommunalbestyrelsers beslutninger om vederlag m.v. til medlemmer.

Endvidere er det i kommunalretlig praksis fast antaget, at f.eks. borgmestre eller udvalgsformænd ikke er inhabile ved afgørelsen af spørgsmål om størrelsen af deres eget vederlag for hvervet.

I relation til dit første spørgsmål finder tilsynet efter de foreliggende oplysninger, at der i det omhandlede tilfælde er tale om vederlag for varetagelse af kommunalt hverv, der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen.

Efter ovennævnte regler finder tilsynet derfor ikke, at de pågældende kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen som medlemmer af bestyrelsen i det omhandlede aktieselskab, kan anses for inhabile i forhold til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens afgørelser om størrelsen for bestyrelseshonoraret i det omhandlede aktieselskab.”

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet anmodet om Justitsministeriets vurdering af, hvorvidt forvaltningslovens § 4, stk. 3, 2. pkt., indebærer, at medlemmer af økonomiudvalget, som ligeledes er udpeget til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er habile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, når der behandles sager om fastsættelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i det pågældende selskab.

Justitsministeriet har den 7. juni 2011 telefonisk oplyst til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at det er Justitsministeriets opfattelse, at kommunalbestyrelsens beslutning i ovenstående situation ikke har karakter af en ”beslutning om vederlag mv.” efter forvaltningslovens § 4, stk. 3, 2 pkt., hvorfor ovennævnte situation ikke kan anses for omfattet af bestemmelsen. Justitsministeriet har i den forbindelse lagt til grund, at kommunalbestyrelsens beslutning vedrørende spørgsmålet om fastsættelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmerne i et kommunalt ejet aktieselskab vedrører udformningen af mandatet for udøvelsen af kommunens stemmerettigheder ved det pågældende selskabs generalforsamlings stillingtagen til det pågældende spørgsmål, og at beslutningen om fastsættelse af størrelsen på vederlaget således formelt træffes af selskabets generalforsamling.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har på den baggrund anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til, om og i givet fald i hvilket omfang der er grundlag for at tage sagen op til ny behandling.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets notat af 4. juli 2011
– j.nr.1007423