11.8.1. Om, hvorvidt en kommunes erhvervelse af aktier i et aktieselskab var lovligt, herunder i forhold til nødretsgrundsætningen

21-02-2011

I sagen havde kommunen erhvervet en aktieportefølje til 11,1 mio. kr. i et aktieselskab (Dammen Biogas A/S) fra den anden medejer (Dammen Invest A/S) i selskabet. Dammen Biogas A/S havde blandt andet til formål at bortskaffe affald på en miljøvenlig måde.

Ministeriet anførte, at det fulgte af § 3, stk. 1, i den såkaldte samarbejdslov [1] , som var gældende på det tidspunkt, hvor kommunen købte den omhandlede aktieportefølje, at et kommunalt indskud i et selskab omfattet af loven ikke måtte overstige 10 mio. kr. Efter § 3, stk. 3, gjaldt endvidere et forbud mod bestemmende indflydelse.

Da kommunen erhvervede Dammen Invest A/S’ aktieportefølje på 10 mio. kr., indebar det, at kommunen dels fik et samlet indskud i Dammen Bioenergi A/S på i alt 21,1 mio. kr., dels erhvervede samtlige aktier i selskabet og dermed fik bestemmende indflydelse heri.

Ministeriet fandt, at kommunen herved havde handlet i strid med såvel § 3, stk. 1, som § 3, stk. 3, i samarbejdsloven.

Udtalt, at det efter ministeriets opfattelse følger af den juridiske litteratur og retspraksis, at der skal foreligge ekstraordinære forhold for, at der er tale om en nødretssituation, og at en kommunes ulovlige beslutning derfor kan legitimeres af nødretsgrundsætningen. Ministeriet anførte, at det må antages, at følgende betingelser skal være opfyldt: For det første skal der være tale om en nødsituation i den forstand, at betydelige og/eller grundlæggende samfundsmæssige interesser er i fare. For det andet skal den ulovlige handling være nødvendig, fordi der ikke er lovlige muligheder for at imødegå faren. For det tredje skal det hensyn, der varetages ved den ulovlige handling, være af væsentlig større betydning end det hensyn, der herved tilsidesættes.

Ministeriet lagde til grund, at der ikke forelå oplysninger om, at kommunen kunne imødese velfærdstruende eller på anden måde uoverstigelige problemer med affaldsbortskaffelse, såfremt kommunen ikke erhvervede aktieporteføljen. Ministeriet lagde endvidere til grund, at uanset at 10 mio. kr. ikke var et ubetydeligt beløb, ville et eventuelt tab heraf ikke betyde, at kommunen ikke kunne varetage sine opgaver forsvarligt.

Det var på denne baggrund ministeriets opfattelse, at der ikke forud for kommunens erhvervelse af de omhandlede aktier forelå en sådan nødsituation, som er den grundlæggende betingelse for at anvende nødretsgrundsætningen.

Betingelsen om, at der skal være tale om en disposition, der i givet fald måtte betragtes som nødvendig for at imødegå en sådan nødsituation, måtte endvidere efter ministeriets opfattelse ses i lyset af, om der var alternative, lovlige løsninger. I den forbindelse bemærkedes, at der ikke var oplysninger om, hvorfor løsningen på samarbejdsproblemerne ikke blev, at Dammen Invest A/S eller en anden køber overtog kommunens aktier, ligesom der ikke var oplysninger om, hvorfor der var et akut behov for at erhverve aktierne.

For så vidt angik den sidste betingelse fandt ministeriet, at da kommunen erhvervede Dammen Invest A/S’ aktieportefølje for at undgå et økonomisk tab, tilsidesatte kommunen netop det hensyn, som reglen i samarbejdslovens § 3 havde til formål at beskytte. Således mere end fordoblede kommunen det beløb, som den risikerede at tabe.

Det var sammenfattende ministeriets opfattelse, at den såkaldte nødretsgrundsætning ikke kunne legitimere den ulovlige disposition.


Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 21. februar 2011 til en borger
– j.nr. 1006886[1] jf. lbk. nr. 608 af 28. juni 1996 om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber mv. Se nu lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber, hvori der ikke gælder en beløbsgrænse for det samlede indskud i selskaber omfattet af loven.