11.8.6. Om kommunernes adgang til at anbringe midler i Exchange Traded Fund (ETF)

13-04-2011

Et pengeinstitut havde forespurgt, hvorvidt en kommune lovligt kunne anbringe midler i en Exchange Traded Fund (EFT).

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet havde på baggrund af en udtalelse fra Civilstyrelsen udtalt, at en Exchange Traded Fund (ETF) – hvorved forstås en forening, der handles som et værdipapir på en offentlig godkendt børs, og således er åben for nye investorer – ikke generelt kunne anses for omfattet af anbringelsesbekendtgørelsens regler, jf. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 11. maj 2004 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler. En ETF kan sammensættes på en lang række forskellige måder, både med henblik på investeringsobjekt, risiko og udbyttebetaling.
Såfremt en specifik ETF konkret opfyldte betingelserne i den daværende anbringelsesbekendtgørelses § 7 om anbringelse af midler i investerings- og placeringsforeninger, kunne en fond – og dermed en kommune – anbringe sine midler i en ETF.

 
Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 13. april 2011, j.nr. 1103964 til et pengeinstitut
- Kommunaljura, j.nr. 1103964