12.5.2. Om muligheden for at bevare ægtefællepension ved skilsmisse

25-09-2012

KL havde telefonisk spurgt, om Økonomi- og Indenrigsministeriet fortsat kunne bekræfte den retsopfattelse, som er udtrykt i ministeriets vejledning nr. 9 af 9. februar 2007, afsnit 5.5, hvoraf fremgår, at der ikke er mulighed for at bevare retten til ægtefællepension efter en borgmester eller tidligere borgmester i tilfælde af skilsmisse.

Vejledningen er affattet bl.a. på baggrund af en tidligere udtalelse af 13. september 2000, hvorved ministeriet havde udtalt, at bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. alene omfatter pension til ægtefæller. Såfremt ægteskabet er opløst ved skilsmisse, er den fraskilte ægtefælle ikke omfattet af ordlyden af bestemmelsen om ægtefællepension. Henvisningen i vederlagsbekendtgørelsen til tjenestemandspensionsloven fandtes efter ordlyden og efter indholdet af tjenestemandspensionslovens regler samt reglerne i lov om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse ikke at kunne omfatte reglerne i lov om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse. Henvisningen fandtes således ikke at kunne føre til, at retten til ægtefællepension efter borgmestre/tidligere borgmestre kan bevares ved skilsmisse.

Siden ministeriets udtalelse fra 13. september 2000 er lov om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse afløst af lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse. Endvidere er bestemmelsen om ægtefællepension i bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v., herunder ordlyden af henvisningen til tjenestemandspensionslovens regler, blevet ændret i forhold til den bestemmelse, der var relevant i sagen fra 2000.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte på KL’s forespørgsel, at det fortsat er ministeriets opfattelse, at der ikke er mulighed for at bevare retten til ægtefællepension efter en borgmester eller en tidligere borgmester i tilfælde af skilsmisse.

Ministeriet lagde herved vægt på, at retten til ægtefællepension efter ordlyden af bestemmelsen om ægtefællepension i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. alene omfatter ægtefæller. Henvisningen til tjenestemandspensionsloven findes endvidere fortsat ikke at kunne omfatte en henvisning til reglerne i lov om bevarelse af ægtefællepension ved separation og skilsmisse.

Ministeriet lagde endvidere vægt på, at lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse alene omfatter pensionsordninger, der er ”led i eller oprettet som led i et ansættelsesforhold eller i ATP”. Medlemskab af en kommunalbestyrelse er et politisk hverv og et borgerligt ombud, og valget af borgmesteren er et rent politisk valg. Borgmesteren er endvidere ikke undergivet nogen instruktionsbeføjelse. Borgmesterhvervet anses af disse grunde sædvanligvis ikke for et ”ansættelsesforhold”, og ministeriet fandt ikke, at der i denne sammenhæng var holdepunkter for en anden vurdering.

Økonomi- og Indenrigsministeriets resumé af udtalelse til KL af 25. september 2012
- Forvaltningsjura, j.nr. 2012-00567