12.5.3. Telefonreferat om fri telefon til borgmester

09-10-2012

En kommune har rettet telefonisk henvendelse med spørgsmål om, hvorvidt der efter kommunestyrelseslovens (KSL) § 16, stk. 11, 2. pkt., er adgang til at give en borgmester fri telefon og godtgøre udgifterne hertil.

KSL § 16, stk. 11, 2. pkt., er sålydende:

”Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte at godtgøre andre udgifter, som er forbundet med kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i de i stk. 1 nævnte møder m.v., eller beslutte at yde anden støtte i forbindelse hermed.”

Det fremgår af vederlagsvejledningens pkt. 4.1.2. om anden godtgørelse, at ”kommunalbestyrelsen f.eks. [kan] beslutte at godtgøre udgifter til telefon, telefax, internetadgang, avishold m.v. eller beslutte at stille lokaler eller pc til rådighed.”

Det antages, at bestemmelsen i lovens § 16, stk. 11, ikke giver adgang til at godtgøre borgmestres udgifter i forbindelse med fremmøde for at varetage funktionen som administrationsleder, jf. vederlagsvejledningens pkt. 4.2.

Det fremgår videre af vederlagsvejledningens pkt. 4.2., at det er antaget, at det ligger inden for kommunens driftsmæssige råderum at stille en tjenestebil til rådighed for borgmesteren. Tjenestebilen, der ikke må bruges privat, er en mere generel støtte til borgmesteren, som ydes af kommunen som arbejdsgiver, idet borgmesterhvervet har karakter af fuldtidsbeskæftigelse og ud fra hensynet til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af kommunens drift. At stille en tjenestebil til rådighed for borgmesteren adskiller sig således markant fra at dække borgmesterens udgifter til befordring. Det er imidlertid antaget, at § 16, stk. 12, i loven ikke er til hinder for, at der af kommunen ydes anden støtte til borgmesteren, når støtten har direkte forbindelse med borgmesterhvervet.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i den anledning tilkendegivet følgende:

  • At bestemmelsen i lovens § 16, stk. 11, giver adgang til at godtgøre udgifter til telefon, som er forbundet med kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i de i § 16, stk. 1 nævnte møder m.v.
  • At bestemmelsen i lovens § 16, stk. 11, ikke giver adgang til at godtgøre borgmestres udgifter i forbindelse med fremmøde for at varetage funktionen som administrationsleder
  • At det må antages, at det ligger inden for kommunens driftsmæssige råderum at stille en telefon til rådighed for borgmesteren, så længe borgmesterens brug af telefonen står i direkte forbindelse med varetagelsen af borgmesterhvervet.
  • At borgmesteren således som udgangspunkt ikke må bruge telefonen privat, tilsvarende hvad der gælder for kommunalt ansatte chefer.


Læs telefonreferatet her