13.1.1. Svar til Folketingets Kommunaludvalg om stedfortræderindkaldelse

11-04-2013

Folketingets Kommunaludvalg har d. 20.3.2013 stillet følgende spørgsmål nr. 80 (alm. del) til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mikkel Dencker (DF).

Spørgsmål nr. 80:

”Ministeren bedes redegøre for, om det er et andet kommunalbestyrelsesmedlem fra samme partigruppe, der kan indkaldes til et udvalgsmøde, hvis et ordinært udvalgsmedlem må melde forfald til et udvalgsmøde i en kommune, som har indført de nye regler om indkaldelse af stedfortræder til udvalgsmøder (indført med L 25, 2012-13), eller om det er en stedfortræder til kommunalbestyrelsen, der kan indkaldes?”

Svar:

Efter § 28, stk. 2, 1. pkt., i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse 885 af 29. august 2012 med senere ændringer) kan den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der har forfald i mindst 1 måned, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

Lovens § 28, stk. 2, 2. pkt., giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen i styrelsesvedtægten kan træffe bestemmelse om, at den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned. Dette forudsætter efter bestemmelsen, at kommunalbestyrelsen efter lovens § 15, stk. 2, 2. pkt., i styrelsesvedtægten har truffet beslutning om, at der indkaldes stedfortræder i kommunalbestyrelsen for et medlem med lovligt forfald, uanset at forfaldet ventes at vare kortere end en måned. § 28, stk. 2, 2. pkt., er indsat ved lov nr. 1252 af 18. december 2012, der trådte i kraft den 1. januar 2013. Efter bemærkningerne til lovforslaget (lovforslag nr. L 25, 2012) forudsættes endvidere, at kravet til forfaldets varighed ikke kan være længere for kommunalbestyrelsen end for udvalget, da der ellers vil kunne indkaldes stedfortræder i udvalg i situationer, hvor der ikke indkaldes stedfortræder i kommunalbestyrelsen. Uanset denne forudsætning giver bestemmelsen dog mulighed for stedfortræderindkaldelse ved forfald alene i et enkelt udvalgsmøde.

Efter § 28, stk. 3, der også er indsat ved ovennævnte lov, kan kommunalbestyrelsen i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles af udvalget, kan bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling.

Det er både efter § 28, stk. 2, 1. pkt., og efter de nye bestemmelser i § 28, stk. 2, 2. pkt., og § 28, stk. 3, den valggruppe, som har valgt det fraværende eller inhabile medlem til udvalget, der beslutter, om stedfortræder skal indkaldes, og i givet fald hvem der skal indkaldes. De nye bestemmelser ændrer heller ikke på det forhold, at den stedfortræder, som indkaldes efter
§ 28, skal opfylde kvalifikationerne for at være medlem af udvalget. Dette indebærer bl.a. for så vidt angår stedfortrædere til økonomiudvalget og de stående udvalg, at stedfortræderen skal være medlem af kommunalbestyrelsen.

Det bemærkes herved, at lovens § 28, stk. 2 og 3, gælder for både økonomiudvalget, de stående udvalg og særlige udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen efter lovens § 17, stk. 4. Sådanne særlige udvalg vil efter kommunalbestyrelsens bestemmelse kunne have medlemmer, som ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Ved et medlems forfald eller inhabilitet i et stående udvalg eller i økonomiudvalget eller hvor det i øvrigt er et krav, at udvalgsmedlemmet skal være kommunalbestyrelsesmedlem, vil den gruppe, der har indvalgt det fraværende eller inhabile medlem, således kunne indkalde et andet medlem af kommunalbestyrelsen som stedfortræder. Det kan være et andet medlem af den samme valggruppe eller et andet kommunalbestyrelsesmedlem, som er villig til at påtage sig hvervet.

Såfremt valggruppen i et sådant tilfælde ønsker at indkalde den stedfortræder, som indkaldes for det fraværende medlem i kommunalbestyrelsen, kan denne udpeges, når kommunalbestyrelsen efter lovens § 15, stk. 4 har godkendt stedfortræderens indtræden i kommunalbestyrelsen. Efter lovens § 15, stk. 4, prøver kommunalbestyrelsen, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder i kommunalbestyrelsen er opfyldt.

I tilfælde, hvor den valggruppe, som har valgt det fraværende eller inhabile udvalgsmedlem, kun består af dette ene kommunalbestyrelsesmedlem, er det medlemmet selv, der tager stilling til, om stedfortræder skal indkaldes. I tilfælde, hvor der er indkaldt en stedfortræder til kommunalbestyrelsen, vil denne stedfortræder kunne indkaldes som stedfortræder i udvalget. I tilfælde, hvor der (endnu) ikke er indkaldt en stedfortræder i kommunalbestyrelsen, vil det fraværende eller inhabile medlem kunne indkalde et andet medlem af kommunalbestyrelsen, som er villig til at påtage sig hvervet.

Med venlig hilsen

Margrethe Vestager


Læs brevet her