13.3.1. Om en fødselsdagsreception for en lufthavns bestyrelsesformand

15-04-2013

Udtalt, at det på tidpunktet for afholdelse af en fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden for en lufthavn, der var organiseret som et kommunalt fællesskab, var kommunalfuldmagtsreglerne, som udgjorde hjemmelsgrundlaget for kommunalt ejerskab og drift af lufthavne.

Det fremgår af luftfartslovens § 52 a og bemærkningerne hertil, at kommunale fællesskaber kan drive lufthavne på forretningsmæssige vilkår, men disse regler er vedtaget efter afholdelsen af den i sagen omhandlede fødselsdagsreception i marts 2010.

Det var således kommunalfuldmagtsreglerne om erhvervsmæssig infrastruktur, som på tidspunktet for fødselsdagsreceptionen udgjorde hjemmelsgrundlaget for kommunalt ejerskab og drift af lufthavne. En kommunal lufthavn var endvidere forpligtet til at overholde konkurrenceretlige regler. Disse forhold begrundede efter ministeriets opfattelse, at en kommunal lufthavn på tidspunktet for receptionens afholdelse i et vist omfang kunne varetage opgaver med det formål at fremme lufthavnens brug på et konkurrenceudsat marked. Hertil kommer, at det efter kommunalfuldmagtsregler anses for at være en kommunal opgave at informere såvel om en kommunes eksistens som kommunens aktiviteter. Det anførte gælder også kommunale fællesskaber.

Det forhold, at vederlagsreglerne indeholder en udtømmende regulering af kommunale og regionale politikeres vederlæggelse, indebærer, at det ikke er lovligt at vederlægge disse politikere på anden måde, end hvad der følger af vederlagsreglerne. Det vil således være ulovligt at afholde arrangementer med det formål at honorere disse politikere. Vederlagsreglerne afskærer derimod ikke kommunale politikere fra at deltage i et arrangement, der ikke har til formål at honorere politikerne, men har til formål at varetage en kommunal interesse, f.eks. et repræsentationsarrangement.

Udtalt, at afgørende for, om et kommunalt fællesskab lovligt kan afholde udgifter til et arrangement som det i sagen omhandlede, således er, hvorvidt der foreligger en kommunal interesse heri. Økonomi- og Indenrigsministeriet lagde efter det af lufthavnsbestyrelsen oplyste til grund, at arrangementet var begrundet dels i et ønske om at reklamere for lufthavnen, dels at anerkende bestyrelsesformandens indsats.

Udtalt, at der måtte tilkomme det kommunale fællesskabt et vist skøn i vurderingen af, hvorvidt der foreligger en interesse for det kommunale fællesskab i afholdelsen af udgifter til sådanne arrangementer. Det måtte således bero på en konkret vurdering af det pågældende arrangement, hvorvidt det kommunale fællesskab har handlet inden for rammerne af det lovlige skøn. Det er i den forbindelse en betingelse, at prisen for et givet arrangement ikke er strid med grundsætningen om økonomisk forsvarlighed.

Det kommunale fællesskab skulle varetage lufthavnsdriften på et konkurrenceudsat marked. Dette indebar efter ministeriets opfattelse, at lufthavnen havde haft en lovlig interesse i at reklamere for lufthavnen i forhold til erhvervslivet, brugere, andre offentlige myndigheder mv. Det forhold, at reklameringen fandt sted i form af den i sagen omhandlede fødselsdagsreception, lå efter ministeriets opfattelse inden for rammerne af det skøn, som tilkom det kommunale fællesskab.

I anledning af, at det kommunale fællesskab havde oplyst, at arrangementet også havde til formål at vise påskønnelse af formanden i anledning af dennes 60 års fødselsdag udtalt, at der ikke er hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne til at varetage opgaver med det formål at begunstige enkeltpersoner.

Udtalt, at lufthavnsvirksomhed foregår på et konkurrenceudsat marked, og at det i det private erhvervsliv var almindeligt at festligholde ledende medarbejderes runde fødselsdage blandt andet som anledning til at gøre opmærksom på virksomheden. På den baggrund og idet der som nævnt tilkommer det kommunale fællesskab et skøn vedrørende de interesser, der kan begrunde afholdelse af udgifter til repræsentative arrangementer, fandt ministeriet ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at det var ulovligt, at arrangementet også var begrundet i et ønske om at festligholde bestyrelsesformandens fødselsdag. Af samme grund fandt ministeriet, at det ikke var ulovligt, at der i den forbindelse også blev afholdt udgifter til deltagelse af en mindre skare af formandens familie og venner.

Sammenfattende fandt ministeriet ikke grundlag for at antage, at det ville være ulovligt at afholde udgifter til i det i sagen omhandlede arrangement.

Udtalt, at der ved vurderingen af lovligheden af et arrangement, som det i sagen omhandlede, tillige skal indgå en vurdering af, om det kommunale fællesskab har handlet økonomisk forsvarligt. Kommunale fællesskaber kan efter omstændighederne have ganske vide rammer for anvendelsen af det kommunale fællesskabs midler med henblik på at informere om og reklamere for det kommunale fællesskabs opgavevaretagelse, og til repræsentationsformål i den forbindelse, men eksorbitante udgifter hertil vil som udgangspunkt være i strid med grundsætningen om økonomisk forsvarlighed. Det er i den forbindelse en betingelse, at der ikke afholdes udgifter til foranstaltninger, der går videre, end det kommunale fællesskabs formål tilsiger, herunder at der er et rimeligt forhold mellem udgiften og formålet.

Det fremgik af sagen, at der var blevet afholdt udgifter på 97.964,50 kr. til mad og drikke til arrangementet ud fra et skønnet antal gæster på 500, dvs. en kuvertpris på ca. 195 kr.

Udtalt, at dette beløb lå inden for rammerne af det skøn, der tilkommer det kommunale fællesskab.


Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 15. april 2013 til en borger
– j.nr. 2012-00457