13.5.13. Om, hvorvidt en kommune havde pligt til at vejlede et medlem om retten til at vælge erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

04-09-2013

En kommune havde ved en forglemmelse ikke orienteret kommunalbestyrelsens medlemmer om, at de kunne vælge at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for regnskabsåret 2013. Dette havde kommunen ellers gjort de foregående år.

Kommunen spurgte Økonomi- og Indenrigsministeriet om, hvorledes kommunen skulle forholde sig til den manglende orientering.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte, at der efter ministeriets opfattelse ikke gjaldt en generel forpligtelse for en kommune til af egen drift forud for et regnskabsår at gøre kommunalbestyrelsesmedlemmerne opmærksomme på, at medlemmerne i henhold til § 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse havde ret til at vælge at modtage erstatning tor tabt arbejdsfortjeneste. Det var derimod op til det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem positivt at tilkendegive, at medlemmet ønskede at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter § 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse.

Ministeriet udtalte yderligere, at den orientering, kommunen tidligere havde givet, var udtryk for en god betjening af kommunalbestyrelsesmedlemmerne, men at det forhold, at kommunen for så vidt angår regnskabsåret 2013 ikke havde orienteret kommunalbestyrelsesmedlemmerne om deres ret til at vælge, hvorvidt de ønskede at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i henhold til § 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse, således ikke var i strid med gældende regler. Såfremt de pågældende kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke positivt havde tilkendegivet, at de ønskede at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. § 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse, måtte dette ses som et fravalg af denne mulighed. Dette (fra)valg kunne ikke ændres i løbet af året.

Økonomi- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 4. september 2013 vedr. en henvendelse fra en kommune
- Forvaltningsjura, sagsnr. 2013-09265