13.5.14. Om et regionsrådsmedlem, der var blevet udpeget som medlem af bestyrelsen for et hospice, kunne modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for dette hverv

28-11-2013

En region havde i anledning af, at et regionsrådsmedlem var blevet udpeget som medlem af bestyrelsen for et hospice, efter hvis vedtægter der ydedes diæter og befordringsgodtgørelse, spurgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om, hvorvidt medlemmet, der havde valgt at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, kunne modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for dette bestyrelseshverv, og hvorvidt befordringsgodtgørelsen skulle afregnes over for regionen eller over for hospicet.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte, at ministeriet efter sagens oplysninger ikke kunne udtale sig om, hvorvidt regionsrådet havde en reel valgmulighed ved udpegningen af det pågældende medlem, jf. § 16, stk. 1, litra b, i lov om kommunernes styrelse, men at det pågældende regionsrådsmedlem, der i henhold til hospicets vedtægter særskilt skulle vederlægges for sit bestyrelsesarbejde i form af diæter, under alle omstændigheder ikke samtidig kunne modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelsen af bestyrelseshvervet, jf. § 16, stk. 6, i lov om kommunernes styrelse.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte endvidere, at såfremt det pågældende regionsrådsmedlem ønskede at modtage befordringsgodtgørelse i henhold til hospicets vedtægter, ville godtgørelsen blive udbetalt på et andet grundlag end styrelsesloven. Hospicet var desuden en selvstændig juridisk enhed med egen økonomi, der måtte holdes adskilt fra regionens økonomi. På denne baggrund skulle regionsrådsmedlemmets eventuelle krav på befordringsgodtgørelse i henhold til hospicets vedtægter afregnes over for hospicet.

Økonomi- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 28. november 2013 vedr. en henvendelse fra en region
- Forvaltningsjura, sagsnr. 2013, 11456