13.5.16. Om eftervederlag til en viceborgmester

08-11-2013

En kommune havde blandt andet spurgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om, hvorvidt det var muligt at yde efterløn (senere ændret til: eftervederlag) til en næstformand for kommunalbestyrelsen.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte, at §§ 16 og 34 i lov om kommunernes styrelse og regler udstedt i medfør heraf indeholdt en udtømmende regulering af kommunalbestyrelsesmedlemmernes, herunder næstformanden for kommunalbestyrelsens, vederlæggelse. Der var ikke hjemmel til at give efterløn til en næstformand for kommunalbestyrelsen. Der var heller ikke hjemmel til at give efterløn til en næstformand for kommunalbestyrelsen for den periode, hvor vedkommende måtte have varetaget opgaver, som påhvilede kommunalbestyrelsens formand.

Økonomi- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 8. november 2013 vedr. en henvendelse fra en kommune
- Forvaltningsjura, sagsnr. 2013-11339.