13.5.2. Udtalelse om udbetalingstidspunktet for egenpension til borgmestre

28-10-2013

KL har ved e-mail af 23. september 2013 rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet angående fortolkning af § 24 i bekendtgørelse nr. 1461 af 19. december 2005 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (vederlagsbekendtgørelsen) i relation til tidspunktet for udbetaling af egenpension til en fratrådt borgmester. KL ønsker endvidere oplyst, om vederlagsbekendtgørelsens § 24 vil blive ændret, således at tidspunktet for udbetaling af egenpension til en fratrådt borgmester bliver det samme som for udbetaling af egenpension til tjenestemænd efter lov om tjenestemandspension.

I den anledning skal Økonomi- og Indenrigsministeriet generelt oplyse følgende:

Reglerne om egenpension til borgmestre er fastsat i §§ 21-24 i vederlagsbekendtgørelsen.

Efter vederlagsbekendtgørelsens § 24, stk. 1, udbetales egenpensionen til en borgmester den 1. i måneden efter den sidste udbetaling af efterløn, såfremt borgmesteren på dette tidspunkt har nået efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Der kan således ikke ydes efterløn og pension samtidig. Såfremt en borgmester ved efterlønnens ophør ikke har nået efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., udbetales egenpensionen til den pågældende den 1. i måneden efter, at den pågældende har nået denne alder, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 24, stk. 2, 1. pkt.

Bestemmelsen fik sin nuværende ordlyd ved bekendtgørelse nr. 819 af 27. august 2009, idet aldersgrænsen for udbetaling af pension til borgmestre blev ændret fra 60 år til i stedet at følge den efterlønsalder, som gælder efter § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Tilsvarende blev reglerne om det tillæg, som tidligere blev ydet indtil det 65. år, ændret således, at det nu ydes indtil den fratrådte borgmester har nået folkepensionsalderen i henhold til § 1 a i lov om social pension (lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23. september 2013), jf. vederlagsbekendtgørelsens § 24, stk. 3.

Ændringerne var en følge af Velfærdsaftalen fra 2006 og udmøntningen heraf, der indebar, at efterlønsalderen gradvist blev forhøjet fra 60 år til 62 år, mens folkepensionsalderen gradvist blev hævet fra 65 år til 67 år. Med den ændrede affattelse af vederlagsbekendtgørelsen følger borgmestres pensionsudbetalingstidspunkt og aldersgrænsen for udbetaling af tillæg således fremover automatisk den til enhver tid gældende efterløns- og folkepensionsalder i det omgivende samfund.

Tilbagetrækningsaftalen fra maj 2011 og udmøntningen heraf indebar en tidsmæssig fremrykning af den gradvise forøgelse af efterløns- og folkepensionsalderen. Endvidere skete der en gradvis forkortelse af efterlønsperioden fra fem til tre år. I 2023 vil efterlønsalderen således være 64 år og efterlønsperioden, dvs. forskellen mellem efterlønsalderen og folkepensionsalderen, vil være tre år. Disse ændringer har ikke nødvendiggjort ændringer af vederlagsbekendtgørelsen, men har alligevel betydning for borgmestres pensionsudbetalingstidspunkt og tillægsudbetaling i kraft af vederlagsbekendtgørelsens henvisning til den til enhver tid gældende efterløns- og folkepensionsalder i samfundet i øvrigt.

Økonomi- og Indenrigsministeriet er i den forbindelse opmærksomt på, at der i overensstemmelse med tilbagetrækningsaftalen fra 2011 gælder særlige regler vedrørende pensionsudbetalingstidspunktet for arbejdsmarkedspensioner, herunder tjenestemandspensioner. Reglerne gør det som hovedregel muligt at begynde udbetalingen fra sådanne pensionsordninger fem år før folkepensionsalderen, uden at udbetalingen herved beskattes med en ekstra afgift. Disse særlige regler har ikke givet anledning til ændring af reglerne om pensionsudbetalingstidspunktet for borgmestre, der – ligesom for ministre og folketingspolitikere – således påvirkes af, at spændet mellem efterløns- og folkepensionsalderen gradvist indsnævres til 3 år.

Ændringerne for borgmestre af pensionsudbetalingstidspunktet og aldersgrænsen for udbetaling af tillæg har alene virkning for udbetaling af egenpension vedrørende en funktionstid som borgmester fra og med den 1. juli 2009. For udbetaling af egenpension for funktionstid som borgmester indtil den 1. juli 2009, finder de hidtidige aldersgrænser anvendelse.

Det betyder, at en borgmester kan have ret til udbetaling af en del af sin pension, beregnet på grundlag af den funktionstid, der har ligget før 1. juli 2009, fra vedkommende fylder 60 år, mens den fulde pension, beregnet på grundlag af den samlede funktionstid, herunder funktionstid efter 1. juli 2009, først kommer til udbetaling fra det tidspunkt, hvor borgmesteren når den efterlønsalder, som gælder efter § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal endelig henlede opmærksomheden på, at egenpensionen til en borgmester nedsættes efter vederlagsbekendtgørelsens § 28, hvis vedkommende oppebærer egenpension efter lov om tjenestemandspension.

Læs udtalelsen her.