13.5.3. Udtalelse om ret til vederlag under barsel

12-11-2013

Vedrørende henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet om vederlag under fravær på grund af barsel

Region Hovedstaden har ved brev af 7. oktober 2013 rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med spørgsmål om fortolkning af § 22, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1460 af 19. december 2005 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af regionale hverv.

I henvendelsen anføres:

”Mere specifikt spørges der til, om et medlem, som regionsrådet har meddelt fritagelse på grund af barsel, i samme funktionsperiode har mulighed for at modtage vederlag i flere (to), tidsmæssigt adskilte perioder med den virkning, at der samlet set modtages vederlag i en længere periode end ni måneder, selvom der er tale om ét barn.

Økonomi- og Indenrigsministeriet ses ikke tidligere at have udtalt sig om spørgsmålet.

Ministeriet har tidligere udtalt sig om muligheden for vederlag ved to adskilte fraværsperioder, der hver især udgør indtil 9 måneder. Ministeriet har bl.a. i notat af 8. juni 2000 udtalt, at en tidligere fraværsperiode på grund af sygdom ikke skulle medregnes ved en ny fraværsperiode på grund af sygdom, der ikke lå i direkte forlængelse af den første.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i notat af 11. juni 2013 endvidere udtalt, at der efter ministeriets opfattelse vil være ret til vederlag for fravær på 9 måneder til et regionsrådsmedlem, der er sygemeldt på grund af sit barns sygdom, efter at pågældende er vendt tilbage til hvervet efter en fraværsperiode på 9 måneder på grund af barsel.

Hvorvidt der kan ydes vederlag i en sammenhængende periode på op til 9 måneder, er betinget af, at regionsrådet i hele denne periode har truffet beslutning om at indkalde en stedfortræder som følge af en af de nævnte forfaldsgrunde i § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, der finder anvendelse for regionerne, jf. regionslovens § 12.

Det er ikke direkte reguleret i § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, hvornår en stedfortræder kan indkaldes, når forfaldsgrunden skyldes barsel.

Efter en gennemgang af forarbejderne til bestemmelsen i § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, herunder beskrivelsen af formålet med ændringen af bestemmelsen i 1991, er det imidlertid Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at den periode, hvor der kan indkaldes stedfortræder på grund af barsel, tidsmæssigt knytter sig til barnets fødsel. Til vejledende støtte herfor taler også forståelsen i barsel i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

Det er på denne baggrund ministeriets opfattelse, at det påhviler regionsrådet at foretage en løbende vurdering af, hvorvidt betingelserne for at indkalde en stedfortræder under det pågældende medlems fravær er opfyldt under henvisning til forfaldsgrunden ”barsel”. Finder regionsrådet, at betingelserne er opfyldt, vil pågældende regionsrådsmedlem have ret til vederlag i en sammenhængende periode på op til 9 måneder, jf. § 22, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1460 af 19. december 2005, forudsat at der i hele denne periode er indkaldt stedfortræder. Bekendtgørelsens § 22, stk. 2, er ikke til hinder for, at der udbetales vederlag i flere fraværsperioder grundet barsel, såfremt regionsrådet vurderer, at en ny fraværsperiode stadig har relation til barnets fødsel.

Regionsrådet er i denne vurdering overladt et skøn under iagttagelse af de almindelige krav til bl.a. saglighed og lighed. Det er ministeriets opfattelse, at regionsrådet som led i skønsudøvelsen ikke kan lægge vægt på, om regionsrådsmedlemmet allerede har modtaget vederlag for en fraværsperiode, hvor der er indkaldt stedfortræder på grund af barsel. Længden af en sådan forudgående fraværsperiode vil derimod have betydning for regionsrådets vurdering af, om der på tidspunktet for den nye fraværsperiode stadig er den fornødne tidsmæssige tilknytning til barnets fødsel, som gør, at der lovligt kan indkaldes stedfortræder med forfaldsgrunden ”barsel”. Vurderingen af denne periode påvirkes således ikke i sig selv af, om der tidligere har været indkaldt stedfortræder, men af den tid, der er gået siden barnets fødsel, det vil sige barnets alder. Det er endvidere ministeriets opfattelse, at der ikke sagligt kan lægges vægt på regionsrådsmedlemmets køn ved vurderingen af, om fraværet har relation til barnets fødsel.


Læs udtalelsen her