13.5.4. Udtalelse om vederlæggelse af stedfortrædere i børn og unge-udvalget

22-11-2013

En kommune havde rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med et spørgsmål til forståelsen af § 9 i bekendtgørelse nr. 1224 af 21. oktober 2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Bestemmelsen regulerer vederlæggelsen af kommunalbestyrelsesmedlemmer, der som stedfortrædere indkaldes til at møde i børn og unge-udvalget, jf. § 19, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Vederlagsbekendtgørelsens § 9 lyder således:

§ 9. Til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der som stedfortrædere indkaldes til at møde i børn og unge-udvalget, jf. § 19, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, ydes det fastsatte udvalgsvederlag forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende er medlem af udvalget. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at vederlæggelsen efter 1. pkt. pr. mødedag ikke kan udgøre mindre end diætsatsen i § 4, stk. 2, 1. pkt.

I den anledning udtalte Økonomi- og Indenrigsministeriet:

Efter § 9, 1. pkt., i vederlagsbekendtgørelsen ydes der forholdsmæssigt vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der som stedfortrædere indkaldes til at møde i børn og unge-udvalget. Kommunalbestyrelsen skal ikke træffe beslutning herom, idet dette følger umiddelbart af bekendtgørelsens ordlyd.

Efter § 9, 2. pkt., kan kommunalbestyrelsen imidlertid beslutte, at det forholdsmæssige vederlag efter 1. pkt. pr. mødedag ikke kan udgøre mindre end diætsatsen (395 kr. i 2013-niveau). Det betyder, at kommunalbestyrelsen så at sige kan vedtage en ”bagatelgrænse” for det forholdsmæssige vederlag.

Hvis kommunalbestyrelsen har truffet en sådan beslutning i medfør af § 9, 2. pkt., indebærer det, at hvis det beregnede forholdsmæssige vederlag til en stedfortræder i børn og unge-udvalget i det konkrete tilfælde udgør mindre end diætsatsen pr. mødedag, udbetales i stedet diætsatsen. Hvis det forholdsmæssige vederlag i det konkrete tilfælde derimod udgør mere end diætsatsen pr. mødedag, udbetales det beregnede forholdsmæssige vederlag.

Kommunalbestyrelsen kan ikke beslutte at yde et andet fast minimum pr. mødedag end diætsatsen.


Læs udtalelsen her