13.5.6. Om godkendelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i kommunalt fællesskab

17-06-2013

Grundkort Øst I/S påklagede Statsforvaltningen Sjællands afgørelse om godkendelse af vederlag fra og med 2010 til bestyrelsesmedlemmer i Grundkort Øst I/S til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Ministeriet lagde til grund, at Statsforvaltningen Sjælland for perioden 2007-2009 havde truffet afgørelse om ikke at godkende § 7 i vedtægterne for Grundkort Øst I/S om vederlag, herunder taget stilling til faste vederlag i perioden.

Økonomi- og Indenrigsministeriet fandt, at det på denne baggrund var i strid med lovgivningen, såfremt Grundkort Øst I/S havde udbetalt faste vederlag til formanden, næstformanden samt menige bestyrelsesmedlemmer, inden Statsforvaltningen Sjællands godkendelse af vedtægternes bestemmelser om vederlag.

Økonomi- og Indenrigsministeriet fandt endvidere ikke, at der på baggrund af de foreliggende oplysninger om tidsforbrug for formanden, næstformanden eller de menige medlemmer af bestyrelsen for Grundkort Øst I/S samt oplysningerne om karakteren og omfanget af interessentskabets virksomhed var grundlag for at fravige udgangspunktet om, at vederlæggelse af hvervet som bestyrelsesmedlem bør ske på grundlag af reglerne om mødediæter efter § 16 a i den kommunale styrelseslov.

Økonomi- og Indenrigsministeriet lagde vægt på, at Grundkort Øst I/S i perioden 2007-2011 har haft en omsætning på mellem 0 og 4,4 mio. kr. om året. Der var således tale om en omsætning af meget begrænset omfang set i forhold til de selskaber, hvor ministeriet havde godkendt særligt vederlag til bestyrelses-formanden og næstformanden.

Økonomi- og Indenrigsministeriet lagde endvidere vægt på oplysningerne om bestyrelsesformandens, næstformandens og de menige bestyrelsesmedlemmers tidsforbrug. Dette skulle særlig ses i forhold til karakteren og omfanget af Grundkort Øst I/S’s virksomhed. Ministeriet bemærkede for en god ordens skyld, at oplysninger om et forholdsvist højt tidsforbrug for et bestyrelsesmedlem ikke i sig selv kan begrunde, at der godkendes et fast vederlag til det pågældende medlem. Efter en gennemgang af interessentskabets opgørelse af tidsforbruget bemærkede ministeriet i den forbindelse bl.a. også, at det angivne tidsforbrug i opgørelsen i vidt omfang var knyttet til afholdelse af møder.

Ministeriet kunne på denne baggrund ikke godkende § 7 i vedtægterne (interessentskabskontrakten) for Grundkort Øst I/S vedtaget 26. maj 2009 eller § 7 i vedtægterne for Grundkort Øst I/S som affattet den 1. juni 2007. Bestemmelsen blev derfor ændret i overensstemmelse med ministeriets afgørelse, således at vederlæggelse af formand, næstformand og de menige bestyrelsesmedlemmer i Grundkort Øst I/S skete efter reglerne i § 16 a i den kommunale styrelseslov. Bestemmelsen om vederlag i vedtægtens § 7 havde herefter følgende formulering: ”Bestyrelsens medlemmer godtgøres rejseudgifter efter samme regler som kommunalbestyrelsesmedlemmer, jf. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 2-9. Bestyrelsens medlemmer oppebærer herudover diæter efter reglerne i den kommunale styrelseslov § 16 a.”

Økonomi- og Indenrigsministeriet ændrede således Statsforvaltningen Sjællands afgørelse vedrørende godkendelse af fast vederlag til formanden for Grundkort Øst I/S samt stadfæstede Statsforvaltningen Sjællands afgørelse for så vidt angår afvisningen af at godkende faste vederlag til næstformand og menige bestyrelsesmedlemmer.

Økonomi- og Indenrigsministeriet kunne ikke på baggrund af de i sagen foreliggende oplysninger tage stilling til, hvorvidt bestyrelsesmedlemmerne i Grundkort Øst I/S i givet fald ville være forpligtet til at tilbagebetale modtaget vederlag til Grundkort Øst I/S efter dansk rets almindelige regler om tilbagesøgning af ydelser, som er erlagt i urigtig formening om skyld.

Udtalt, at dette gav anledning til, at Grundkort Øst I/S, når interessentskabet havde klarlagt de faktiske omstændigheder omkring udbetalingen af vederlag, selv skulle foretage en vurdering af, hvorvidt der var grundlag for, at Grundkort Øst I/S søgte vederlag udbetalt i perioden fra 2007 og frem tilbagebetalt fra bestyrelsesmedlemmer i Grundkort Øst I/S.

Økonomi- og Indenrigsministeriets afgørelse af 17. juni 2013 til et kommunalt fællesskab
– Forvaltningsjura j.nr. 2012-00514