13.5.7. Om et kommunalbestyrelsesmedlem kan få godtgjort udgifterne til tv-licens i medfør af § 16, stk. 11, i lov om kommunernes styrelse

04-02-2013

En statsforvaltning havde forespurgt Økonomi- og Indenrigsministeriet, om man kunne få godtgjort udgifterne til tv-licens i medfør af § 16, stk. 11, i lov om kommunernes styrelse.

Følgende fremgår af § 16, stk. 11, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse:

Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte at godtgøre andre udgifter, som er forbundet med kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i de i stk. 1 nævnte møder mv., eller beslutte at yde anden støtte i forbindelse hermed.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte, at udgifterne omfattet af § 16, stk. 11, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse skal være tilknyttet det kommunale hverv i modsætning til f.eks. private og partipolitiske forhold. Støtten skal således have en nær sammenhæng med udførelsen af de aktiviteter, som den pågældende varetager i sin egenskab af kommunalbestyrelsesmedlem. Det er ikke i § 16, stk. 11, fastsat, hvilken type af udgifter der kan være tale om, og opregningen i blandt andet vederlagsvejledningen af, hvilke typer udgifter kommunalbestyrelsen f.eks. kan beslutte at godtgøre, er ifølge ordlyden heraf alene eksempler.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte endvidere, at en husstands medielicens efter de dagældende regler i bekendtgørelse nr. 434 af 6. maj 2011 om licens dækkede alle de licenspligtige apparater, også dem, der var i bilen, sommerhuset eller en båd, og alle over 18 år, som havde et eller flere licenspligtige apparater, skulle være dækket af en licens. Det gjaldt, uanset hvor meget man brugte apparatet, hvilke kanaler man så eller hørte, eller hvilke websteder man besøgte.

På baggrund af ovenstående kriterier i licensbekendtgørelsen vurderede Økonomi- og Indenrigsministeriet, at betalingen af licens ikke har en nær sammenhæng med udførelsen af de aktiviteter, som den pågældende varetog i sin egenskab af kommunalbestyrelsesmedlem, idet man betalte for licenspligtige apparater i sin husstand og ikke for, hvad disse blev benyttet til. Hertil kom, at det ikke vurderedes at være en forudsætning for at varetage hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem, at den pågældende kunne modtage og se tv-programmer, f.eks. på den regionale tv-kanal. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelte på denne baggrund den pågældende statsforvaltning, at man ikke kunne få godtgjort udgifterne til tv-licens i medfør af § 16, stk. 11, i lov om kommunernes styrelse.

Økonomi- og Indenrigsministeriets notat af 4. februar 2013
- Forvaltningsjura, sagsnr. 2013-04034