14.1.4. Om dokumentation for forfald, herunder i form af lægeerklæring, ved indkaldelse af stedfortræder

21-11-2014

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i en besvarelse den 21. november 2014 på
spørgsmål nr. 14 (alm. del) fra Folketingets Kommunaludvalg udtalt sig om blandt
andet indkaldelse af stedfortræder til kommunalbestyrelsen og udvalg.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i svaret blandt andet redegjort for betingelserne
for stedfortræderens indtræden efter § 15, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes styrelse.

Ministeriet har i den forbindelse udtalt, at det følger af § 15, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse, at kommunalbestyrelsen som led i sin afgørelse af, om betingelserne
for stedfortræderens indtræden er til stede, bl.a. skal tage stilling til, om der foreligger
et forfald, der efter reglerne i § 15, stk. 1 eller 2, i lov om kommunernes styrelse berettiger til stedfortræderindkaldelse.

Det er i den forbindelse ikke en betingelse, at vedkommende er sygemeldt fra sit civile
arbejde, men dette vil kunne indgå i kommunalbestyrelsens vurdering efter § 15, stk.
4, i lov om kommunernes styrelse af, om betingelserne for stedfortræderindkaldelse er
opfyldt.

Det er endvidere ikke en betingelse for stedfortræderindkaldelse, at der forelægges
kommunalbestyrelsen en lægeerklæring fra medlemmet. Kommunalbestyrelsen må
som udgangspunkt lægge medlemmets egne oplysninger til grund, med mindre der
foreligger omstændigheder, der giver anledning til tvivl herom. I så fald vil kommunalbestyrelsen kunne være forpligtet til at søge tvivlen afklaret. Giver det fraværende
medlem i offentligheden udtryk for tvivl, om vedkommendes fravær skyldes medlemmets sygdom, vil der kunne være anledning til at indhente lægeerklæring, hvis oplysninger som udgangspunkt må lægges til grund.

Den kommunale tilsynsmyndighed kan som led i tilsynet med kommunerne tage stilling til lovligheden af en kommunes afgørelse efter kommunestyrelseslovens § 15, stk.
4, af, om betingelserne for stedfortræderindkaldelse er opfyldt.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i svaret endvidere redegjort for reglerne om
ophør af vederlæggelse, hvis man i en uafbrudt periode af en nærmere bestemt længde
ikke har varetaget sit hverv, jf. bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni 2014 om vederlag,
diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Reglerne om ophør af vederlæggelse er efterfølgende blevet ændret ved bekendtgørelse nr. 1416 af 24. september 2020 om ændring af den dagældende vederlagsbekendtgørelse og findes for tiden i §§ 30-34 i bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021.

Økonomi- og Indenrigsministeriets besvarelse den 21. november 2014 af spørgsmål nr. 14 (alm. del) fra Folketingets Kommunaludvalg
- j.nr. 2014-20410