14.5.10. Om beregningen af to ugers funktionsperiode for en konstitueret udvalgsformand

20-11-2014

En kommune har rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med et spørgsmål om forholdsmæssigt vederlag til et udvalgsmedlem, der har været konstitueret som formand under udvalgsformandens fritagelse. Formanden var fritaget for hvervet fra 9. oktober – 9. november 2014 og genindtrådte den 10. november 2014. Den konstituererede formand blev først udpeget (mandag) den 27. oktober og fungerede til og med (søndag) den 9. november. Spørgsmålet er, om denne periode udgør 2 uger som krævet i vederlagsbekendtgørelsens § 10.

Retsgrundlaget

§ 10 i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (bkg. nr. 793 af 25. juni 2014) er sålydende:

”§ 10. Et udvalgsmedlem, herunder en næstformand, der på grund af formandens fravær er konstitueret som formand for et udvalg i en periode på mindst 2 uger, modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode. Funktionsvederlag kan højst ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder. I kommuner, der har en styreform med delt administrativ ledelse, jf. § 64 a i lov om kommunernes styrelse, ydes vederlag for at fungere som formand for et stående udvalg efter § 19.”

Ifølge vederlagsvejledningen [1] pkt. 2.4.2 skal hver konstituering eller funktionsperiode udgøre en uafbrudt periode på mindst to uger for at berettige til funktionsvederlag. Kortere perioder kan således ikke lægges sammen.

Vurdering

Spørgsmålet om beregningen af to ugers-perioden er ikke omtalt i bekendtgørelsen eller vejledningen, og ministeriet ses heller ikke at have udtalt sig om spørgsmålet tidligere.

Efter en naturlig sproglig forståelse af begrebet ”uge”, må en uges regnes fra (begyndelsen af) en given ugedag, f.eks. mandag, til (udgangen af) dagen før den pågældende ugedag ugen efter, dvs. i dette tilfælde førstkommende søndag, medmindre der konkret er holdepunkter for en anden fortolkning.

For at beregningen af en uge (eller to uger) skal ske ensartet og administrerbart, kan der ikke konkret tages hensyn til, på hvilket tidspunkt af dagen konstitueringen af medlemmet/næstformanden har fundet sted. Der kan således ikke skelnes mellem tilfælde, hvor konstitueringen har fundet sted f.eks. kl. 8 og kl. 21. Konstitueringen må således regnes som havende virkning for hele den dag, hvor konstitueringen fandt sted. I to ugers-perioden medregnes således konstitueringsdagen som den første af de i alt 14 dage, som to uger udgør.

Det meddeltes kommunen, at kravet om en to ugers funktionsperiode i vederlagsbekendtgørelsens § 10 må anses for opfyldt i situationer, hvor konstitueringen har varet fra mandag i en uge til søndag i den følgende uge.

Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse af 20. november 2014 til en kommune
- Forvaltningsjura, j.nr. 2014 - 21180[1] Vejledning nr. 9 af 9. februar 2007 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.