14.5.11. Om vederlagsbestemmelser i styrelsesvedtægten

20-05-2014

Statsforvaltningen havde spurgt Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvorvidt kommunalbestyrelsen i sin styrelsesvedtægt lovligt må medtage bestemmelser om vederlag uden for de tilfælde, der var omhandlet i den dagældende vederlagsbekendtgørelses § 7, stk. 2, jf. bekendtgørelse nr. 1537 af 12. februar 2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Efter vederlagsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, skulle kommunalbestyrelsen optage visse bestemmelser om vederlag i styrelsesvedtægten. En tilsvarende bestemmelse findes i § 7, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Det var oplyst, at Statsforvaltningen i forbindelse med deres gennemgang af de styrelsesvedtægter, som de modtager fra kommunerne til orientering, var blevet opmærksom på, at en del kommuner medtog bestemmelser i deres styrelsesvedtægter om vederlagsbeslutninger, som der ikke efter bekendtgørelsen stilledes krav om skulle fastsættes i styrelsesvedtægten. Det drejede sig f.eks. om størrelsen af vederlaget til viceborgmesteren, størrelsen af vederlaget for menigt medlemskab af udvalg samt for enkelte kommuners vedkommende også om det faste vederlag.

Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyste, at ministeriet ikke anså det for at være i strid med reglerne om vederlag i lov om kommunernes styrelse og vederlagsbekendtgørelsen, at kommuner medtog bestemmelser i deres styrelsesvedtægter om vederlagsbeslutninger, da reglerne om vederlag ikke var udtømmende i deres regulering af proceskrav.

Endvidere sås sådanne regler i styrelsesvedtægten ikke at være i strid med § 2, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, som forudsatte, at styrelsesvedtægten kun skulle indeholde regler af mere generel og fast karakter vedrørende den overordnede styrelse af kommunen, da disse vederlag alle måtte siges at være af generel og fast karakter, f.eks. i modsætning til bestemmelser om § 17, stk. 4-udvalg.

Det bemærkedes til slut, at ministeriet ligeledes ikke anså en ren gengivelse af vederlagsreglerne, fx regulering af de faste vederlag, i styrelsesvedtægten for at være i strid med lovgivningen. Det burde dog af informative grunde oplyses ved henvisning, hvilken regel der gengives i styrelsesvedtægten.

Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 20. maj 2014 til Statsforvaltningen
- 4.k.kt., sagsnr. 2014-6573