14.5.14. Maksimum for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste knytter sig til mødeaktiviteten på dagen for mødets afholdelse

12-08-2014

Ministeriet har udtalt, at retten til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og det maksimale erstatningsbeløb efter § 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse knytter sig til mødeaktiviteten på den dag, hvor mødet afholdes. 

Selv om et kommunalbestyrelsesmedlem måtte kunne dokumentere, at den pågældende har haft et (større) tab baseret på flere dages fravær fra arbejdet grundet deltagelse i et erstatningsberettigende møde, kan kommunalbestyrelsen således højst udbetale det maksimale erstatningsbeløb for deltagelsen i dette møde, medmindre mødet strækker sig ud over én dag.

Ministeriet har bekræftet, at det med ministeriets udtalelse ikke kan udelukkes, at kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering vil kunne finde det dokumenteret, at der på grund af arbejdsforholdets indhold eller karakter lides et tab over flere dage knyttet til det pågældende møde, og at dette tab kan erstattes, så længe det er inden for maksimumbeløbet.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 12. august 2014, Forvaltningsjura, j.nr. 2014-17037