14.5.17. Om et medlems mulighed for at ændre sit valg af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

19-05-2014

En kommune havde spurgt Økonomi- og Indenrigsministeriet, om et kommunalbestyrelsesmedlem, der havde valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, og som efterfølgende var hjemmegående med henblik på at passe sin syge ægtefælle og derfor modtog plejevederlag, kunne ændre sit valg om at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte, at der ikke i den konkrete sag var hjemmel til at fravige bestemmelsen i § 16, stk. 5, 3. pkt., i lov om kommunernes styrelse, hvorefter valget af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste foretoges med virkning for et regnskabsår ad gangen.

Selv om forudsætningerne for medlemmets valg af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste havde ændret sig, fremgik det klart af loven, at valget skulle foretages for et regnskabsår ad gangen, ligesom det af såvel vederlagsvejledningen samt den kommenterede styrelseslov fremgik, at der ikke var hjemmel til at fravige bestemmelsen om, at valget skete for et år ad gangen, uanset om der i løbet af året indtrådte uforudsete ændringer i kommunalbestyrelsesmedlemmets indtjeningsforhold, som ændrede forudsætningerne for det foretagne valg.

Økonomi- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 19. maj 2014
- Forvaltningsjura, sagsnr. 2014-16288