14.5.3. Om fortolkningen af reglen om bortfald af vederlag ved tre måneders uafbrudt fravær i vederlagsbekendtgørelsens § 30 stk. 1

31-03-2014

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende spørgsmål om fortolkningen af reglen om bortfald af vederlag ved tre måneders uafbrudt fravær i vederlagsbekendtgørelsens § 30, stk. 1.

Sagens oplysning

Det er oplyst, at et kommunalbestyrelsesmedlem har haft fravær uafbrudt i tre måneder, men at fraværet strækker sig over to funktionsperioder.

Spørgsmålet er, om et kommunalbestyrelsesmedlems fravær fra den tidligere funktionsperiode skal indgå i beregningen af fravær i indeværende funktionsperiode, såfremt fraværet i øvrigt har været uafbrudt.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg [1] §§ 6 og 97 er sålydende:

§ 6. Medlemmerne af kommunalbestyrelser og regionsråd vælges for 4 år. Mandaterne bortfalder dog ikke, før nyvalg har fundet sted.

Stk. 2. Valg til kommunalbestyrelser og regionsråd finder sted den 3. tirsdag i november 2009. Derefter den 3. tirsdag i november 2013 og så fremdeles.

Stk. 3. Valgperioden regnes fra 1. januar. Samtlige medlemmer afgår den 31. december i det år, hvor nyvalg har fundet sted, jf. dog § 97, stk. 2.

§ 97. Når kommunale og regionale valg har været afholdt, tiltræder den nyvalgte kommunalbestyrelse henholdsvis det nyvalgte regionsråd den 1. januar i året efter valgåret, og de hidtidige medlemmer fratræder den 31. december i valgåret, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Såfremt der inden den 31. december i valgåret er truffet endelig afgørelse om, at der skal afholdes omvalg, jf. § 95, stk. 1, tiltræder den nyvalgte kommunalbestyrelse henholdsvis det nyvalgte regionsråd ikke, og de hidtidige medlemmer fratræder først, når der har været afholdt omvalg og det er endeligt afgjort, at der ikke skal afholdes fornyet omvalg.

Vederlagsbekendtgørelsens [2] § 30 er sålydende:

§ 30. Vederlæggelse efter §§ 2, 3, 7, 12 og 14-17 samt § 19, stk. 1, ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget dette, jf. dog § 66 b, stk. 7, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 2. Ved fravær på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.

Stk. 3. Tillægsvederlag efter § 3 ophører endvidere med udgangen af den måned, hvor barnet fylder 10 år eller de i § 3 nævnte betingelser for at modtage vederlaget ikke længere er til stede.

Der er ikke taget stilling til spørgsmålet i ministeriets vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Økonomi- og Indenrigsministeriet ses ikke tidligere at have udtalt sig om fravær, der strækker sig over to funktionsperioder.

Ministeriets vurdering

Det følger af ordlyden af vederlagsbekendtgørelsens § 30, stk. 1, at vedlæggelse ophører, hvor den pågældende i en uafbrudt periode på tre måneder ikke har varetaget sit hverv.

Det følger af bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg at medlemmer af kommunalbestyrelser vælges for 4 år, og at samtlige medlemmer afgår den 31. december i det år, hvor nyvalg har fundet sted. Det følger endvidere, at når kommunale og regionale valg har været afholdt, så tiltræder den nyvalgte kommunalbestyrelse henholdsvis det nyvalgte regionsråd den 1. januar i året efter valgåret, og de hidtidige medlemmer fratræder den 31. december i valgåret.

I forbindelse med et gyldigt valg afgår samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen altså ved årets udgang, hvorefter den nyvalgte kommunalbestyrelse tiltræder den 1. januar i det følgende år.

På den baggrund er det ministeriets opfattelse, at en funktionsperiode mest naturligt må anses for et selvstændigt forløb, der påbegyndes den 1. januar i året efter valgåret, uafhængigt af, om et eller flere medlemmer tidligere har været valgt til kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune.

Et nuværende kommunalbestyrelsesmedlems fravær i en tidligere funktionsperiode skal således ikke medregnes i medlemmets fravær i indeværende funktionsperiode, da der er tale om et nyt kommunalbestyrelsesmedlem i en ny kommunalbestyrelse.

Vederlagsbekendtgørelsens § 30, stk. 1, skal forstås således, at perioden på tre måneders uafbrudt fravær alene gælder fravær i den indeværende funktionsperiode.

Notat af 31. marts 2014
- Forvaltningsjura, j.nr. 2014-7697[1] Lovbekendtgørelse nr. 105 af 8. februar 2011, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 571 af 18. juni 2012 og § 5 i lov nr. 1252 af 18. december 2012.

[2] Bekendtgørelse nr. 1537 af 13. december 2013 om vederlag, diæter, pensioner mv. for varetagelsen af kommunale hverv