14.8.4. Om aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste

22-09-2014

En region gav afslag på aktindsigt efter den daværende offentlighedslov i bl.a. oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til de af regionsrådets medlemmer, der havde valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Regionen begrundede bl.a. afslaget på aktindsigt med, at oplysningerne efter regionens opfattelse udgjorde oplysninger om regionsrådsmedlemmernes private økonomiske forhold, omfattet af den daværende offentlighedslovs § 12, stk. 1, nr. 1.

Udtalt, at der ikke i den dagældende offentlighedslovs § 2, stk. 3, om aktindsigt i oplysninger i personalesager fandtes hjemmel til at give aktindsigt i oplysninger om udbetalinger af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Dette gjaldt uanset, at pågældende regionsrådsmedlem måtte være offentligt ansat og derved i øvrigt omfattet af offentlighedslovens § 2, stk. 3.

Videre udtalt, at ministeriet fandt, at oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste på grund af sammenhængen med det økonomiske tab, der er lidt, efter ministeriets opfattelse indeholder oplysninger om det pågældende regionsrådsmedlems økonomiske forhold i det tidsrum, hvor vedkommende som regionsrådsmedlem har deltaget i det møde m.v., der søges erstatning for. Oplysningerne måtte derfor betragtes som oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold.

Hvorvidt oplysningerne herefter kunne undtages fra retten til aktindsigt i medfør af den dagældende offentlighedslovs § 12, stk. 1, nr. 1, måtte efter ministeriets opfattelse bero på en vurdering af, hvorvidt oplysningerne, som anført i betænkning nr. 1510/2009 efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab.

Det var Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at regionen ikke generelt kunne afslå aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i medfør af den dagældende offentlighedslovs § 12, stk. 1, nr. 1, uden at have foretaget en konkret vurdering.

Udtalt, at i det omfang der efter en konkret vurdering ville være adgang til aktindsigt i oplysninger om et regionsrådsmedlems lønmæssige forhold efter offentlighedslovens § 2, stk. 3, fandt offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 1, efter ministeriets opfattelse ikke anvendelse på oplysninger om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Tilføjet, at der ikke efter lovgivningen var en tilsvarende adgang til aktindsigt i oplysninger om privatansattes lønmæssige forhold samt om selvstændiges personlige indkomstforhold, idet sådanne oplysninger som udgangspunkt var omfattet af den dagældende offentlighedslovs § 12, stk. 1, nr. 1.

Udtalt, at regionen i forbindelse med sin afgørelse om aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter ministeriets opfattelse ikke havde foretaget den konkrete vurdering, som var forudsat i lovgivningen.

Ministeriet tog ikke stilling til, om der måtte være dokumenter eller oplysninger i sagen, som regionen efter offentlighedsloven var forpligtet til at meddele aktindsigt i. Ministeriet bemærkede i den sammenhæng, at en nærmere stillingstagen hertil skulle foretages af Statsforvaltningen som tilsynsmyndighed i første instans og ske på baggrund af en fuldstændig prøvelse af sagens retlige og faktiske forhold efter indhentelse af de dokumenter og oplysninger, der var meddelt afslag på aktindsigt i.

Udtalt, at regionens vurdering af anmodningen i forbindelse med en genoptagelse af sagen ville skulle foretages efter reglerne i den nugældende offentlighedslov, jf. lovens § 42, stk. 2. Vurderingen af, hvorvidt der efter den nugældende offentlighedslov skulle meddeles aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, måtte efter ministeriets opfattelse bero på en fortolkning af særligt lovens § 21, stk. 1-3, samt § 30, nr. 1, der i sit indhold er en videreførelse af den dagældende offentlighedslovs § 2, stk. 2 og 3, samt § 12, stk. 1, nr. 1.


Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 22. september 2014 til en borger
– j.nr. 2014-6337