14.8.6. Om mulighed for at stille krav om svanemærket byggeri ved udbud af fast ejendom

16-12-2014

Sagen vedrører en kommunes mulighed for i forbindelse med udbud og salg af kommunale byggegrunde at stille krav om, at huse, der bygges på grundene, skal være svanemærkede.

Udtalt, at efter kommunalfuldmagtsreglerne har kommunen en generel forpligtigelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner, og i forbindelse med salg af kommunens faste ejendom skal kommunen sælge ejendommen til den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel, den såkaldte markedspris. Dette gælder imidlertid ikke, hvis der i den skrevne eller uskrevne lovgivning er mulighed for, at kommunen ved varetagelsen af en saglig, kommunal interesse kan sælge ejendommen til en pris, der er lavere end markedsprisen.

I det omfang, der herved varetages saglige, kommunale interesser, kan kommunalbestyrelsen således ved udbudsbetingelser eller vilkår fastsætte begrænsninger for ejendommens anvendelse. Sådanne begrænsninger kan eksempelvis være vilkår om gennemførelse af byggeri af et bestemt indhold eller udseende eller om efterfølgende udlejning til kommunen.

Energistyrelsen havde oplyst, at det ikke vil være i overensstemmelse med principperne for det indre marked og med reglerne i byggevareforordningen at fastsætte nationale mærkningskrav, f.eks. svanemærke, til byggevarer omfattet af forordningen.

Udtalt, at EU's medlemsstater er forpligtet til at iagttage EU's traktatbestemmelser til gennemførelsen af det indre marked. Medlemsstater omfatter i denne henseende samtlige organer, der i en medlemsstat udøver offentlig myndighed, hvorfor disse myndigheder er forpligtet efter de umiddelbart anvendelige traktatbestemmelser. Dette er tilfældet, uanset om der er tale om egentlige statslige organer eller regionale myndigheder.

Det må i den forbindelse antages, at hvis der er tale om statslige eller regionale myndigheder, er disse forpligtet til at iagttage traktatens bestemmelser i forbindelse med samtlige funktioner, som varetages af de pågældende organer. Det forhold, at offentlige myndigheder foretager handlinger af privatretlig karakter, betyder ikke, at traktatens regler kan tilsidesættes.

På den baggrund fandt Økonomi- og Indenrigsministeriet, at det følger af EU-retlige regler vedrørende byggevarer, at en kommune ikke ved udbud af byggegrunde kan stille vilkår om, at byggematerialer skal opfylde de krav, som følger af svanemærkekriterierne.

Kommunen kunne således ikke i sit udbudsmateriale vedrørende udbud af byggegrunde stille krav om, at byggeri på grundene skulle være svanemærket.

Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 16. december 2014 til en kommune
- Kommunaljura, j.nr. 2013-08577