15.1.1. Om økonomiudvalgets sammensætning efter valg af fungerende borgmester og om mulighederne for at bytte udvalgspladser

06-11-2015

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk tilkendegivet følgende over for en kommune i anledning af spørgsmål om økonomiudvalgets sammensætning efter valg af fungerende borgmester i et tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen ved konstitueringen i enighed havde udpeget medlemmerne af økonomiudvalget:

 • En konstitueringsaftale er ikke retligt bindende for kommunalbestyrelsens medlemmer, men valgene til udvalgene, herunder til økonomiudvalget, har efter ksl. § 17, stk. 3, virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 • Kun når der med henvisning til en ændring af udvalgenes arbejdsområder, sammensætning m.v. er en saglig begrundelse herfor, kan der ske en omkonstituering af kommunens udvalg, der efter omstændighederne også kan omfatte omkonstituering af økonomiudvalget.
 • Valg af en fungerende borgmester kan derfor ikke give anledning til en omkonstituering af økonomiudvalget. Valget kan dog give anledning til visse ændringer af sammensætningen i øvrigt af økonomiudvalget, jf. nedenfor.
 • Hvis den valgte fungerende borgmester i forvejen sad i økonomiudvalget, og den fungerende formand tilhører samme valggruppe som den fraværende borgmester, vælger den gruppe, der ifølge den i forretningsordenens § 13, stk. 5, nævnte bestemmelse skal vælge et nyt medlem, et fungerende medlem i stedet for det medlem, der bliver fungerende borgmester.
 • Herudover kan der blive tale om en udskiftning på pladserne i økonomiudvalget med henblik på, at dets sammensætning også i funktionsperioden afspejler den sammensætning, som har været tilsigtet med aftalen om udvalgets sammensætning. Om dette er tilfældet, vurderes på grundlag af den bestemmelse, som ved aftalen om udpegelse af medlemmerne af økonomiudvalget er fastsat om, hvilke grupper der udpeger nye medlemmer til udvalget, jf. forretningsordenens § 13, stk. 5.
 • I mangel af udtrykkelig aftale herom må man lægge til grund, at det er den valggruppe, der ifølge udpegningsaftalen har fået udpeget et medlem i økonomiudvalget, som også skal besætte pladsen ved ledighed. Dette forudsætter dog, at der ved den oprindelige udpegning er henvist til medlemmernes tilhørsforhold til valggrupper, eller dette er forudsætningen for deres udpegelse.
 • Evt. udskiftning af medlemmerne af økonomiudvalget skal rulles tilbage, når borgmesteren vender tilbage til sit hverv, og den fungerende borgmester fratræder dette midlertidige hverv, idet valgene til økonomiudvalget har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Social- og Indenrigsministeriet har endvidere om valggruppernes muligheder for internt at bytte udvalgspladser mellem økonomiudvalget og stående udvalg og mellem stående udvalg oplyst følgende:

 • Valgene til udvalgene har virkning for funktionsperioden. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke kan byttes udvalgspladser heller ikke i den periode, hvor borgmesteren er fraværende. For så vidt angår økonomiudvalget kan der dog blive tale om enkelte ændringer på pladserne i den periode, hvor borgmesteren er fraværende, jf. ovenfor.
 • Kommunalbestyrelsen kan ved en flertalsbeslutning godkende, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der har en rimelig grund hertil, kan fritages for sit udvalgshverv. I den forbindelse tilkommer der kommunalbestyrelsen et betydeligt skøn. Se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=32863 . Godkender kommunalbestyrelsen et udvalgsmedlems udtræden af udvalget, udpeger den gruppe, der har udpeget det udtrædende medlem, jf. ksl. § 28, stk. 1, eller den gruppe, der efter den bestemmelse, som er nævnt i forretningsordenens § 13, stk. 5, skal udpege et nyt medlem, et sådant. Denne udpegelse har virkning for resten af funktionsperioden.
 • Det kan ikke udelukkes, at der efter en konkret vurdering kan være rimelig grund til, at f.eks. to udvalgsmedlemmer ønsker at ”bytte” pladser i udvalgene, således at kommunalbestyrelsen kan godkende deres fritagelse, og således at gruppen udpeger et nyt medlem for hver af dem, og de herved bytter pladser. Disse nye medlemmer udpeges imidlertid for resten af funktionsperioden, og ingen af de oprindelige medlemmer kan således kræve at genindtræde i deres oprindelige udvalgshverv på et senere tidspunkt, f.eks. når en midlertidigt fraværende borgmester vender tilbage til sit hverv. Dette vil kun kunne ske, hvis det pågældende nye medlem til den tid ønsker at udtræde af udvalget og har en rimelig grund hertil, og kommunalbestyrelsen ved en flertalsbeslutning godkender denne udtræden.
 • Supplerende er det oplyst, at der ikke kan indkaldes stedfortræder for et medlem af økonomiudvalget eller et stående udvalg, fordi medlemmet f.eks. på grund af varetagelsen af et andet offentligt hverv i en periode ikke ser sig i stand til at deltage i udvalgsmøderne, når medlemmet godt kan deltage i møder i kommunalbestyrelsen.

Social- og Indenrigsministeriets telefonreferat af 6. november 2015 til en kommune
- Kommunaljura og Valg, j.nr. 2015-8007