15.3.1. Om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

25-02-2015

En kommune havde henvendt sig til ministeriet om kommunens adgang til at udlåne lokaler til politiske partiers interne politiske aktiviteter. Det var kommunens forståelse, at lovgivningen ikke hjemler sådant lokaleudlån. Kommunen henviste i den forbindelse til en udtalelse fra Statsforvaltningen om spørgsmålet. Kommunen havde på den baggrund vedtaget et regelsæt, der indebar, at politiske partiers mulighed for at låne kommunens lokaler til interne politiske aktiviteter begrænses.

Idet kommunen ønskede at have mulighed for at udlåne kommunale lokaler til partiernes egne møder, anmodede kommunen ministeriet om en afklaring af retstilstanden.

Ministeriet forholdt sig ikke i sin udtalelse til de retningslinjer, som kommunen konkret havde vedtaget for udlån af kommunens lokaler.

Ministeriet udtalte om det generelle spørgsmål om, hvorvidt lovgivningen hjemler adgang for kommuner til udlån af lokaler til politiske partiers interne møder, at det er ministeriets opfattelse, at lovgivningen hjemler sådant lokaleudlån.

Udtalt, at det således er ministeriets vurdering, at en kommunalbestyrelse efter reglerne i folkeoplysningslovens § 21, herunder om prioriteret rækkefølge, anviser lokaler til politiske foreningers interne møder, hvis foreningen efter en konkret vurdering opfylder betingelserne for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningslovens § 4, stk. 3, herunder at foreningen som udgangspunkt er åben for alle.

Videre udtalt, at det er ministeriets vurdering, at en kommune herudover efter kommunalfuldmagtsreglerne lovligt kan udlåne lokaler til politiske partiets interne møder.

I den forbindelse generelt redegjort for, at der med hensyn til kommunal støtte i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne til foreninger sondres mellem støtte til selve foreningsdannelsen og støtte til foreningens aktiviteter.

Generelt redegjort for, at kommunal støtte til en forenings aktiviteter , som ydes i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne, forudsætter, at der er tale om aktiviteter, som kommunen selv kunne varetage, og for, at det antages, at kommuner ikke uden lovhjemmel kan yde støtte til partipolitiske aktiviteter.

Redegjort for, at med støtte til selve foreningsdannelsen støttes det lovlige kommunale formål, at kommunens borgere har et aktivt foreningsliv, og for, at det ikke er en betingelse for støtte til foreningsdannelse som sådan, at de aktiviteter, som den modtagende forening udøver, kunne være udøvet af kommunen selv.

Udtalt, at der er ministeriets opfattelse, at lokaleudlån, der sker med henblik på at fremme, at kommunens borgere som led i foreningslivet og nærdemokratiet i kommunen samvirker i foreninger, er muligt, selvom den aktivitet, som skal udøves i de lånte lokaler, kan karakteriseres som værende af partipolitisk karakter. I den forbindelse udtalt, at den begrænsede støtte til et politisk parti eller anden holdningspræget forening, et sådant lokaleudlån er udtryk for, kan ske som led i kommunens almindelige støtte til fremme af foreningslivet i kommunen.

Endvidere udtalt, at det efter ministeriets opfattelse ikke er en betingelse, at det arrangement, som lokaleudlånet skal dække, er åbent for alle, og at det er indgået i ministeriets vurdering heraf, at forskellige foreningers arrangementer ofte – og naturligt – vil være forbeholdt en afgrænset kreds af deltagere – f.eks. foreningens medlemmer eller eventuelt kun en snævrere kreds heraf.

I den forbindelse udtalt, at mulighederne for at yde kommunal støtte i form af lokaleudlån med det formål at understøtte borgernes foreningsdannelse reelt ville være meget begrænsede, hvis det var en forudsætning, at der var adgang, hvor hvem der måtte ønske at deltage i det arrangement, som lokaleudlånet skal dække.

Udtalt, at en kommunes lokaleudlån til politiske partier derimod som udgangspunkt vil føre til, at kommunen vil være forpligtet til på samme vilkår at imødekomme ansøgninger om tilsvarende lokaleudlån fra andre politiske partier eller fra andre holdningsprægede foreninger.

Ministeriet meddelte på den baggrund kommunen, at ministeriet ikke fandt anledning til at foretage yderligere.

Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 25. februar 2015 til en kommune
- Kommunaljura, j.nr. 2014-16497