15.5.3. Om godtgørelse til pasning af børn med handicap

23-03-2015

Et kommunalbestyrelsesmedlem havde forespurgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om muligheden for som kommunalbestyrelsesmedlem at få godtgjort dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af børn på grund af børnenes handicap.

Økonomi- og Indenrigsministeriet kunne generelt oplyse, at der til kommunalbestyrelsesmedlemmer med et eller flere hjemmeboende børn under 10 år ydes et årligt tillægsvederlag. Tillægsvederlaget har til formål at yde støtte til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der normalt afholder udgifter til børnepasning på grund af varetagelsen af det kommunale hverv. Reglerne herom findes i § 16, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse og i § 3 i vederlagsbekendtgørelsen (se pr. 1. marts 2022: bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021).

Ordlyden af § 16, stk. 10, litra c, i lov om kommunernes styrelse er sålydende:

”I forbindelse med deltagelse i de i stk. 1, litra a-f, nævnte møder m.v., ydes der til kommunalbestyrelsesmedlemmer

[…]

c) godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende.”

I de tilfælde et kommunalbestyrelsesmedlem afholder nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende, herunder medlemmets børn, vil medlemmet have krav på godtgørelse af disse udgifter uanset barnets alder i medfør af § 16, stk. 10, litra c, i lov om kommunernes styrelse. Det er en betingelse herfor, at medlemmet dokumenterer, at de afholdte udgifter har været nødvendige.

Bestemmelsen finder anvendelse, hvor pasningsbehovet skyldes den nære pårørendes sygdom. Bestemmelsen giver derimod ikke efter sin ordlyd mulighed for at få dækket udgifter til pasning, når det er nødvendigt på grund af den nære pårørendes handicap.

Det var Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at nære pårørende med et handicap kan være omfattet af bestemmelsen, men at dette kræver, at det pågældende handicap er udtryk for en sygdom. Hvorvidt dette er tilfældet, beror på en konkret vurdering, der om nødvendigt må foretages gennem indhentelse af en speciallægeerklæring.

Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om betingelserne for udgiftsgodtgørelse er opfyldte, og om der foreligger den fornødne dokumentation herfor.

Kommunalbestyrelsen kan uden for anvendelsesområdet af § 16, stk. 10, litra c, beslutte at yde godtgørelse af udgifter eller yde støtte til varetagelsen af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlemmet i medfør af § 16, stk. 11, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse. I modsætning til udgiftsgodtgørelse efter § 16, stk. 10, litra c, beslutter kommunalbestyrelsen selv, under hvilke omstændigheder der ydes udgiftsgodtgørelse eller støtte. Det er dog en betingelse, at støtten har en nær sammenhæng med udførelsen af de aktiviteter, der er nævnt i § 16, stk. 1, litra a-f, og som den pågældende derfor varetager i sin egenskab af kommunalbestyrelsesmedlem.

Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 23. marts 2015 til et kommunalbestyrelsesmedlem
- Forvaltningsjura, j.nr. 2015-1914

Økonomi- og Indenrigsministeriets notat om kommunalbestyrelsesmedlemmets henvendelse
- j.nr. 2015-1914