15.5.4. Om befordringsgodtgørelse og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til stedfortrædere

08-01-2015

Danske Regioner havde på opfordring af Region Sjælland rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med et spørgsmål om befordringsgodtgørelse ved kørsel i egen firmabil i forbindelse med udførelse af hvervet som regionsrådsmedlem. Danske Regioner havde anført, at regionsmedlemmer, som kørte i egen bil, og regionsmedlemmer, som kørte i firmabil, ikke var ligestillet ved den nuværende praksis.

Regionen ønskede samtidig en uddybning af reglerne om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til stedfortrædere.

Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyste indledningsvis, at det følger af lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 10, litra a, som tilsvarende gælder for regionsråd, jf. regionslovens § 11, stk. 1, 1. pkt., at det er obligatorisk for en region at udbetale godtgørelse til et medlem, der har haft de i loven nærmere bestemte udgifter i forbindelse med deltagelse i de møder mv., der er nævnt i § 16, stk. 1, litra a-f, i lov om kommunernes styrelse. Ministeriet oplyste i den forbindelse, at det alene er positive udgifter, der kan dækkes.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte herefter, at der ikke er hjemmel til at udbetale godtgørelse til et medlem, der ikke har afholdt udgifter. Et regionsrådsmedlem kan ikke anses for at have haft udgifter til befordring, hvis vedkommende har anvendt en bil, som er stillet til rådighed af firmaet, som afholder alle udgifter forbundet med bilen, herunder også udgifterne til benzin mv.

I forhold til dokumentation af tabet i forbindelse med udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste udtalte Økonomi- og Indenrigsministeriet, at det må det bero på en konkret vurdering i hver enkelt sag, hvilken dokumentation der kan kræves, før tabet kan anses for dokumenteret. Vurderingen vil være den samme, hvad enten der er tale om et regionsmedlem eller en stedfortræder. Ved vurderingen skal regionsrådet iagttage de almindelige krav til bl.a. saglighed, lighed samt forbuddet mod skøn under regel. Der må således udvises forsigtighed med at anvende faste modeller for, hvordan et tab skal beregnes eller dokumenteres.

Økonomi- og Indenrigsministeriet bemærkede endelig, at ministeriet tidligere havde udtalt, at en kommunalbestyrelses kompetence til at afgøre, hvorvidt dokumentationskravet i de enkelte tilfælde må anses for opfyldt, har en sådan karakter, der hører under den daglige administration af vederlagsreglerne, at kompetencen kan delegeres. Det samme gælder for regionsrådets kompetence.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 8. januar 2015 til Danske Regioner
- j.nr. 2014-21562.