15.5.6. Om efterindtægt og bortfald af eftervederlag ved en regionsrådsformands død i eftervederlagsperioden

17-08-2015

En region havde stillet Social- og Indenrigsministeriet et generelt spørgsmål om, hvorvidt en tidligere regionsrådsformands efterløn (benævnelsen er senere ændret til eftervederlag) bortfaldt ved den pågældendes død.

Social- og Indenrigsministeriet oplyste blandt andet, at der efter reglerne i § 16 i den dagældende regionale vederlagsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 794 af 25. juni 2014) blev ydet efterløn til en fratrådt regionsrådsformand, og at efterløn udbetaltes forud, jf. bestemmelsen i § 16, stk. 3, om månedsvis forud udbetaling.

Det fremgik videre blandt andet af telefonnotatet, at døde en regionsrådsformand midt i efterlønsperioden, skulle det efterlønsbeløb, der ellers ville forfalde den 1. i næste måned, hverken helt eller delvis udbetales, eftersom efterløn udbetaltes forud. Omvendt ville der næppe skulle ske tilbagebetaling af allerede udbetalte efterlønsbeløb.

Social- og Indenrigsministeriet oplyste videre, at ægtefællen efter en afdød regionsrådsformand var berettiget til efterindtægt efter den regionale vederlagsbekendtgørelses § 22, såfremt den afdøde regionsrådsformand på tidspunktet for dødsfaldet oppebar vederlag i henhold til § 15 i den regionale vederlagsbekendtgørelse eller egenpension i henhold til §§ 17 og 20 i den regionale vederlagsbekendtgørelse. Bekendtgørelsens § 22 gav ikke en ægtefælle eller børn under 21 år ret til efterindtægt, hvis den afdøde regionsrådsformand på tidspunktet for dødsfaldet oppebar efterløn.

Social- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 17. august 2015 vedr. en henvendelse fra en region
- Forvaltningsjura, j.nr. 2015-5888