15.8.5. Om en kommunes tilrettelæggelse af det generelle serviceniveau med krav om, at en robotstøvsuger stilles til rådighed af den enkelte borger

23-09-2015

Social- og Indenrigsministeriet har udtalt, at det generelle serviceniveau i en kommune ikke lovligt kan tilrettelægges således, at en borger skal anskaffe sig sin egen robotstøvsuger som en betingelse for at modtage hjælp til udførelse af nødvendige praktiske opgaver i form af støvsugning, jf. servicelovens § 83.

Social- og Indenrigsministeriet har i den forbindelse udtalt, at det kommunale tilsyn ikke er afskåret fra at tage stilling til lovligheden af kommunernes generelle serviceniveauer.

Videre udtalt, at rengøring, herunder støvsugning, er omfattet af de praktiske opgaver, der kan tilbydes hjælp og støtte til efter servicelovens § 83. Hvorvidt der efter omstændighederne er pligt til at yde hjælp til støvsugning, afhænger af, om den pågældende på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver, samt om der er tale om hjælp eller støtte til en nødvendig praktisk opgave i hjemmet.

Det er ministeriets opfattelse, at der på baggrund af en konkret individuel vurdering kan meddeles afslag på praktisk hjælp efter servicelovens § 83 til støvsugning, hvis pågældende selv vil være i stand til at udføre støvsugning ved anvendelsen af en robotstøvsuger. Dette gælder efter ministeriets opfattelse, uanset om borgeren råder over en robotstøvsuger. Dette gælder efter ministeriets opfattelse også ved ændring af det generelle serviceniveau i forhold til borgere, der allerede har fået visiteret hjælp til støvsugning.

Udtalt, at afslag på praktisk hjælp efter servicelovens § 83 til støvsugning efter ministeriets opfattelse forudsætter, at kommunen samtidig med afslaget vurderer, om der skal ydes støtte til anskaffelse af en robotstøvsuger eller foretages udlån heraf i medfør af servicelovens § 113 i det omfang, borgeren ikke allerede råder over en robotstøvsuger. Der findes efter ministeriets opfattelse ikke hjemmel i serviceloven til at yde generel støtte til anskaffelse af robotstøvsugere til den personkreds, der er visiteret til rengøringshjælp efter servicelovens § 83, eller til generelt at stille robotstøvsugere til rådighed gennem udlån.

Udtalt, at der efter ministeriets opfattelse ikke uden lovhjemmel kan stilles krav om, at en borger selv stiller en robotstøvsuger til rådighed for udførelsen af rengøringshjælp, som borgeren er visiteret til efter servicelovens § 83.

Social- og Indenrigsministeriets brev af 23. september 2015 til en almennyttig forening
– Forvaltningsjura, j.nr. 2014-3595