15.8.7. Om krav til annoncering ved kommuners udbud af fast ejendom

10-07-2015

På baggrund af en henvendelse fra en kommune vedr. hvilke krav til annoncering, kommunen skal opfylde ved udbud af kommunens faste ejendomme, har Social- og Indenrigsministeriet bl.a. udtalt, at det efter § 3 i bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme (bekendtgø-relse nr. 799 af 24. juni 2011) er tilstrækkeligt, at en kommunens ejendomme udelukkende annonceres til salg på kommunens egen hjemmeside. Ministeriet har dog i den forbindelse gjort opmærksom på statsstøttereglerne.

Ministeriet har videre udtalt, at såfremt en kommunal ejendom udbydes til salg ved annoncering på kommunens hjemmeside, og annonceringen forbliver på hjemmesiden med en sådan placering, at det kan forventes, at udbuddet kommer til en bredere kreds af mulige tilbudsgiveres kendskab, vil der efter ministeriets opfattelse være tale om et kontinuerligt udbud af ejendommen. Et nyt udbud vil i dette tilfælde først skulle iværksættes et år efter, at annonceringen er fjernet fra kommunens hjemmeside, jf. bestemmelsen i bekendtgørelsens § 7, hvoraf det følger, at når der er forløbet et år efter et offentligt udbud, kan salg kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. Kommunalbestyrelsen kan dog være forpligtet til at udbyde ejendommen på ny – eventuelt i flere alment tilgængelige trykte eller elektroniske medier, herunder eventuelt ved en fornyet annoncering på hjemmesiden med en markering af, at der er tale om en fornyet annoncering – i tilfælde, hvor omstændighe-derne vedrørende ejendommen har ændret sig på en måde, der må forventes at have indflydelse på ejendommens markedsværdi eller kredsen af interesserede tilbudsgivere.

Social- og Indenrigsministeriets skrivelse af 10. juli 2015 til en kommune
- Kommunaljura, j.nr. 2015-3250