16.1.4. Om indkaldelse af stedfortræder for et udvalgsmedlem

23-02-2016

Valggruppens udpegelse efter § 28, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse af en stedfortræder for et udvalgsmedlem, der har lovligt forfald, forudsætter ikke kommunalbestyrelsens godkendelse. Det er således valggruppen, der afgør, om betingelsen for en stedfortræders indtræden i udvalget er opfyldt, og hvem der i givet fald skal indkaldes.

Den stedfortræder, som indkaldes efter § 28, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse skal opfylde kvalifikationerne for at være medlem af udvalget. Dette indebærer bl.a. for så vidt angår stedfortrædere til økonomiudvalget og de stående udvalg, at stedfortræderen skal være medlem af kommunalbestyrelsen.

Ved et medlems forfald i et stående udvalg, hvor det som anført er et krav, at udvalgsmedlemmet skal være medlem af kommunalbestyrelsen, vil den valggruppe, der har indvalgt det fraværende medlem, således (kun) kunne indkalde et andet medlem af kommunalbestyrelsen som stedfortræder. Det kan være et andet medlem af den samme valggruppe eller et andet kommunalbestyrelsesmedlem, som er villig til at påtage sig hvervet.

Hvis valggruppen i et sådant tilfælde ønsker at indkalde den stedfortræder, som indkaldes for det fraværende medlem i kommunalbestyrelsen, kan denne udpeges, når kommunalbestyrelsen efter § 15, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse har godkendt stedfortræderens indtræden i kommunalbestyrelsen. Efter § 15, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse prøver kommunalbestyrelsen, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder i kommunalbestyrelsen er opfyldt. Den stedfortræder, der indkaldes til kommunalbestyrelsen, er den, der ifølge valgopgørelsen står øverst på stedfortræderlisten for den kandidatliste, som det fraværende medlem er valgt på.

Af § 28, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse fremgår, at valggruppen kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer, henholdsvis at valggruppen kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald. Har valggruppen således bestemt, at et kommunalbestyrelsesmedlem som følge af et udvalgsmedlems forfald skal indtræde i udvalget, kan valggruppen ikke efterfølgende, når det fraværende medlems stedfortræder er indkaldt i kommunalbestyrelsen for den samme forfaldsperiode, træffe en ny bestemmelse om, at stedfortræderen indtræder i udvalget i stedet for det først udpegede medlem. Valggruppen kan således ikke udskifte stedfortræderen i udvalget inden for den samme forfaldsperiode.

 

Social- og indenrigsministerens besvarelse den 23. februar 2016 af spørgsmål nr. 172 (alm. del) fra Folketingets Social- og Indenrigsudvalg, stillet den 8. februar 2016
- j.nr. 2016-1286