16.5.2. Om godkendelse af vederlag til bestyrelsesformand

30-06-2016

Østdeponi påklagede Statsforvaltningens afgørelse om godkendelse af fast vederlag til selskabets bestyrelsesformand for perioden 2014-2015 til Social- og Indenrigsministeriet.

Social- og Indenrigsministeriet kunne godkende et skønsmæssigt fastsat vederlag til bestyrelsesformanden på 30.000 kr. årligt for perioden 2014-2015 og stadfæstede således Statsforvaltningens afgørelse.

Social- og Indenrigsministeriet var enigt med Statsforvaltningen i, at det kunne give anledning til tvivl, hvorvidt der i det foreliggende tilfælde var grundlag for at fravige udgangspunktet om, at vederlæggelsen af hvervet som bestyrelsesformand burde ske på grundlag af reglerne om mødediæter efter § 16 a i lov om kommunernes styrelse.

Oplysninger om et forholdsvist højt timeforbrug på ca. 190 timer årligt for bestyrelsesformanden kunne ifølge ministeriets praksis ikke i sig selv begrunde, at der godkendtes et fast vederlag til bestyrelsesformanden.

Social- og Indenrigsministeriet var desuden enigt med Statsforvaltningen i, at der udover timeforbruget kunne lægges vægt på det kommunale fællesskabs omsætning.

Som sagen var oplyst for ministeriet, udgjorde Østdeponis omsætning i 2013 ca. 56 mio. kr. og i 2012 ca. 70 mio. kr. Det var ministeriets opfattelse, at en omsætning af en sådan størrelse, sammenholdt med omsætningen i kommunale fællesskaber, hvor ministeriet og Statsforvaltningen tidligere havde godkendt et fast vederlag, efter en konkret vurdering kunne indgå som et element i begrundelsen for at fravige cirkulæreskrivelsens principper.

På grundlag af en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger om bestyrelsesformandens timeforbrug samt oplysningerne om karakteren og omfanget af det kommunale fællesskabs virksomhed, herunder fællesskabets omsætning, fandt ministeriet, at udgangspunktet om vederlæggelse på grundlag af reglerne om mødediæter efter § 16 a i lov om kommunernes styrelse konkret kunne fraviges.

Ministeriet havde ved den skønsmæssige fastsættelse af det faste vederlag lagt vægt på bestyrelsesformandens timeforbrug, det kommunale fællesskabs omsætning og praksis for godkendelse af faste vederlag. Ministeriet kunne på den baggrund tilslutte sig Statsforvaltningens skønsmæssige fastsættelse af vederlaget.

 

Social- og Indenrigsministeriets afgørelse af 30. juni 2016 til et kommunalt fællesskab
- Forvaltningsjura, j.nr. 2015-7258