16.8.2. Om tilsynsmyndighedernes sagsoplysning i sager med konkurrencemæssige vurderinger

09-05-2016

Tilsynet vil normalt til brug for sin vurdering af, om en kommunal beslutning er i strid med regler i særlovgivningen, indhente en udtalelse fra det relevante fagministerium. I tilfælde, hvor et kommunalretligt spørgsmål om lovligheden af en kommunal beslutning indebærer, at tilsynsmyndigheden (også) skal tage stilling til spørgsmål af konkurrencemæssig karakter, skal den kommunale tilsynsmyndighed, når det som led i sagsoplysningen er nødvendigt, indhente en vejledende udtalelse fra Konkurrencerådet til brug for tilsynsmyndighedernes vurdering af det kommunalretlige spørgsmål. Der henvises til det daværende Indenrigsministeriums brev af 24. august 1998 til samtlige tilsynsråd i anledning af ikrafttrædelsen den 1. januar 1998 af konkurrenceloven, jf. resumédatabasen 98.8.6.

Ministeriet bemærkede supplerende i tilknytning hertil, at den dagældende konkurrencelov, jf. lov nr. 384 af 10. juni 1997, er blevet ændret siden udsendelsen af det daværende Indenrigsministeriums brev af 24. august 1998, herunder ved indførelsen af § 11 a i konkurrenceloven.

Efter konkurrencelovens § 11 a, stk. 1, kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udstede påbud om, at støtte, der er ydet ved hjælp af offentlige midler til fordel for bestemte former for erhvervsvirksomhed, skal bringes til ophør eller skal tilbagebetales. Det er en forudsætning for at udstede påbud, at støtten ikke er lovlig i henhold til offentlig regulering, herunder kommunalfuldmagtsregler, jf. § 11 a, stk. 2, nr. 2. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der foretager vurderingen af, om der foreligger konkurrenceforvridende offentlig støtte, jf. § 11 a, stk. 2, nr. 1, mens afgørelsen af, om ydet støtte er lovlig i henhold til offentlig regulering træffes af vedkommende minister henholdsvis de kommunale tilsynsmyndigheder, medmindre andet følger af anden lovgivning, jf. § 11 a, stk. 3.

Vurderingen af, om der foreligger konkurrenceforvridende støtte, og vurderingen af, om støtten er lovlig, herunder efter kommunalfuldmagtsreglerne, vil dog i flere tilfælde være sammenfaldende. Efter kommunalfuldmagtsreglerne er det således en betingelse for kommuners salg af biproduktion og overkapacitet, at det sker på markedsvilkår. Konkurrence - og Forbrugerstyrelsens vurdering af den pågældende aktivitets konkurrencemæssige effekter vil derfor i en række tilfælde kunne indgå i tilsynsmyndighedens vurdering af den pågældende aktivitets lovlighed, da en vurdering af, om salget er sket på markedsvilkår, ofte er sammenfaldende med en vurdering af, om aktiviteten er konkurrenceforvridende.

Social- og Indenrigsministeriet oplyste i forlængelse heraf, at det, der er anført i det daværende Indenrigsministeriums brev af 24. august 1998, fortsat er dækkende for Social- og Indenrigsministeriets retsopfattelse. Tilsynsmyndighederne skal således fortsat i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, når det er nødvendigt som led i sagsoplysningen, indhente en vejledende udtalelse fra konkurrencemyndighederne i tilsynssager, der indebærer, at tilsynet (også) skal tage stilling til spørgsmål af konkurrencemæssig karakter. 

Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 9. maj 2016 til Statsforvaltningen -
Forvaltningsjura, sagsnr. 2016-2426