17.6.1. Om en kommunes ændringsforslag til budgetforslag 2018 om at udelade fire anlægsprojekter af budgetforslaget for 2018 med henblik på en senere bevilling

04-12-2017

Økonomi- og Indenrigsministeriet tilkendegav over for en kommune, at det efter ministeriets opfattelse ikke ville være i overensstemmelse med kravet om, at budgetter skal være udtryk for det bedst mulige skøn over det kommende års indtægter og udgifter, at en kommunalbestyrelse træffer beslutning om at reducere anlægsudgifterne vedrørende konkrete projekter for det kommende år, hvis der samtidig af et flertal i kommunalbestyrelsen tilkendegives en hensigt om senere at træffe beslutning om, at de pågældende projekter alligevel ville blive gennemført i det pågældende kommende år.

Økonomi- og Indenrigsministeriet henviste i den forbindelse generelt til, at det fulgte af den dagældende bekendtgørelse nr. 952 af 5. juli 2017 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., kapitel 5.2.1, 1. afsnit i bilag 1 til bekendtgørelsen, at budgetter skal udformes så realistisk som muligt, således at budgetter fremstår som udtryk for det bedst mulige skøn over det kommende års indtægter og udgifter. Af samme afsnit følger ligeledes, at indtægter og udgifter, som med høj grad af sandsynlighed må antages at blive aktuelle for kommunen, skal indgå i kommunens budget.

Indtægter og udgifter, som med høj grad af sandsynlighed må antages at blive aktuelle for kommunen, skal således som anført ovenfor indgå i budgettet.

Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 4. december 2017 til en kommune
- Kontoret for Udgifter, j.nr. 2017-5591