17.8.4. Om dispensation til vederlæggelse af stedfortrædere og om kravet om to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum

14-12-2017

Økonomi- og Indenrigsministeriet godkendte den 14. december 2017 i henhold til § 65 c, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, at kommunalbestyrelsen i en kommune med virkning for den kommende valgperiode fra 1. januar 2018 til 31. december 2021 fastsatte en bestemmelse i kommunens styrelsesvedtægt, der fraveg § 16, stk. 8, i lov om kommunernes styrelse. Vedtægtsbestemmelsen fastsatte, at stedfortræderen, som indkaldes efter styrelsesvedtægtens § 2, stk. 1, til at deltage i enkelte møder i kommunalbestyrelsen, vederlægges i overensstemmelse med bestemmelserne i styrelseslovens § 16, stk. 8, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, 3. pkt.

Økonomi- og Indenrigsministeriet gjorde i den forbindelse opmærksom på, at det er en forudsætning, at ændringen af styrelsesvedtægten undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum, jf. § 2, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, der blev indsat i loven ved lov nr. 210 af 16. maj 1984, at kravet om seks dages mellemrum mellem første og anden behandling medfører, at andenbehandling tidligst kan finde sted ugedagen efter afslutning af førstebehandlingen, jf. Folketingstidende, 1983-84 (2. saml.), Tillæg A, sp. 1419.

Ved § 5 i lov nr. 1739 af 27. december 2018 er § 16, stk. 8, i lov om kommunernes styrelse blevet ændret, således at der til stedfortrædere, der indkaldes til at deltage i enkelte møder i kommunalbestyrelsen i henhold til § 15, stk. 2, 2. pkt., ydes diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i § 16 a, stk. 2 og 3. Ændringsloven trådte i kraft den 1. januar 2019.

En vedtægtsbestemmelse af det angivne indhold kræver således ikke længere godkendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 14. december 2017 til en kommune
– Forvaltningsjura, j.nr. 2017-6109