17.8.5. Om fritagelse for offentligt udbud ved salg af kommunale ejendomme

17-06-2017

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved afgørelse af 1. juni 2017 meddelt forhåndstilkendegivelse henholdsvis samtykke efter § 2, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme til en kommunes salg af kommunale ejendomme uden forudgående offentligt udbud med henblik på gennemførelse af et naturgenopretningsprojekt, herunder varetagelse af miljøhensyn. Økonomi- og Indenrigsministeriet har herved ændret Statsforvaltningens afgørelse af 27. april 2016.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i sin afgørelse lagt vægt på, at kommunen havde adgang til med hjemmel i kommunalfuldmagtsregler at varetage miljøhensyn, ligesom ministeriet ikke fandt grundlag for at afvise, at hensynet til naturgenopretningsprojektet var det bærende hensyn for kommunen i den foreliggende sag. Ministeriet forudsatte ved meddelelsen af samtykke, at kommunen ikke kunne gennemføre projektet i medfør af reglerne om jordfordeling, samt at det var en forudsætning for genopretningsprojektets gennemførelse, at kommunen tilvejebragte anden landbrugsjord end den, som skulle anvendes til naturgenopretningsprojektet.

Økonomi- og Indenrigsministeriets afgørelse af 1. juni 2017 til en kommune -
Forvaltningsjura, j.nr. 2016-8496