17.3.3. Om forvaltningens medvirken til borgmesterens officielle twitterprofil, herunder om landspolitiske udsagn

26-06-2017

Et folketingsmedlem havde spurgt økonomi- og indenrigsministeren: ”Mener ministeren, at kommunale
embedsfolk må føre flertalspolitik på borgmesterens twitterprofil, som er styret af kommunen?”


Det fremgik bl.a. af økonomi- og indenrigsministerens svar, at den kommunale forvaltning gerne måtte bistå
borgmesteren med at føre en officiel borgmesterprofil, som borgmesteren førte i sin egenskab af borgmester,
herunder som kommunens repræsentant udadtil. Borgmesterens og forvaltningens brug af en officiel
borgmesterprofil ville være omfattet af de almindelige forvaltningsretlige regler og principper, herunder
saglighed, proportionalitet og lighed.

Det fulgte heraf, at borgmesterprofilen skulle omhandle kommunale opgaver og vedrøre borgmesterens
varetagelse af opgaver og funktioner som borgmester. Profilen måtte ikke vedrøre f.eks. private eller rent
partipolitiske forhold. Profilen ville f.eks. kunne bruges til omtale af beslutninger i kommunale sager truffet
af kommunalbestyrelse eller udvalg, og af forvaltningen, når forvaltningen var tillagt den endelige beslutning
i en sag. Den ville også kunne indeholde opslag, der omhandlede politiske initiativer, som den kommunale
forvaltning forberedte til politisk forelæggelse.

Det forhold, at en borgmesterprofil skulle handle om kommunale opgaver, indebar, at
kommunalfuldmagtsreglerne kunne være relevante for at afgrænse, hvad opslagene på profilen kunne handle
om. En kommune kunne efter kommunalfuldmagtsreglerne som udgangspunkt kun gennemføre
foranstaltninger, der var begrundet i almene interesser hos kommunens egne borgere (lokalitetsprincippet).
Det fulgte heraf, at det som udgangspunkt ikke kunne antages at være en kommunal opgave at tage
standpunkter i landspolitiske anliggender.


Det kunne imidlertid ikke udelukkes, at en kommunalbestyrelse i visse situationer ville kunne komme til at
beskæftige sig med landspolitiske spørgsmål. I det omfang et sådant spørgsmål ville få konsekvenser for
forhold af mere lokal art – f.eks. på det lokale erhvervsliv eller lokale trafikale forhold i kommunen – ville en
vurdering af disse virkninger falde inden for området af de anliggender, kommunalbestyrelsen lovligt kunne
beskæftige sig med.

Embedsmænd i kommuner antoges i øvrigt at være undergivet de samme pligter som embedsmænd i staten i
forhold til lovlighed, sandhed, faglighed og partipolitisk neutralitet - om end pligterne ikke udmøntedes på
samme måde som følge af det kommunale styres særlige karakteristika. Se Bo Smith-udvalgets rapport om
politikere og embedsmænd, 2015.

17.3.3. Økonomi- og Indenrigsministeriets besvarelse den 26. juni 2017 af spørgsmål nr. S 1338 fra et folketingsmedlem, sagsnr. 2107-3226