18.1.1. Om kommunalbestyrelsens medlemmers ret til at besøge kommunens institutioner

09-02-2018

Økonomi- og indenrigsministeren har den 9. februar 2018 besvaret følgende spørgsmål 197 (alm. del) stillet af Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg:

"Kan en kommunalbestyrelse vedtage retningslinjer om "spærretid" for besøg på kommunens institutioner, der forhindrer et kommunalbestyrelsesmedlem i som led i varetagelsen af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem at foretage besøg, eventuelt med følge af en eller flere gæster, i op til fem måneder inden et kommunalvalg, uanset om kommunalbestyrelsesmedlemmet inden besøget har orienteret den pågældende borgmester og institutionen herom og i øvrigt søger besøget afviklet på en sådan måde, at det kan indpasses i institutionens daglige arbejdsgang, jf. det daværende Indenrigsministeriums skrivelse af 16. november 1982 til det daværende Socialministerium (j.nr. 1. k.kt. 1981/123/1422-7), der er offentliggjort på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=33020 ?"

Besvarelsen redegør for den ret, som kommunalbestyrelsens medlemmer har til som led i deres hverv at besøge kommunens institutioner, samt for kommunens muligheder for at fastsætte regler for gennemførelsen af sådanne besøg. Det fremgår, at retten til at aflægge besøg også gælder op til et kommunalvalg, men at den ikke omfatter en ret til at medtage gæster. Kommunen kan imidlertid have en praksis, hvorefter medlemmerne kan medtage gæster ved sådanne besøg.

Økonomi- og Indenrigsministeriets svar af 9. februar 2018
til Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg
- Kommunaljura, j.nr. 2018-435