18.1.3. Kommunernes ansvar over for udsatte børn og unge

23-01-2018

Økonomi- og indenrigsministeren og børne- og socialministeren sendte samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer et brev om kommunens ansvar for udsatte børn og unge.

I brevet orienteredes bl.a. om følgende emner (nævnt i den rækkefølge, de omtales i brevet)

Kommunalbestyrelsen har i medfør af serviceloven en række konkrete forpligtelser over for udsatte, børn, unge og deres familier

- kommunalbestyrelsens forpligtelser i medfør af serviceloven over for udsatte, børn, unge og deres familie

- kommunalbestyrelsens nedsættelse af et børn og unge-udvalg 

- kommunalbestyrelsen ansvar for sagernes forberedelse og for indstilling af sager til børn og unge-udvalgets afgørelse

- kommunalbestyrelsens ansvar, at de afgørelser, børn og unge-udvalget træffer, bliver ført ud i livet.

- kommunalbestyrelsens pligt til at drage omsorg for indretningen af kommunens administration, 

- kommunalbestyrelsens pligt til at føre tilsyn med, at forvaltningen og dennes øverste leder, borgmesteren, fungerer tilfredsstillende.

- kommunalbestyrelsens og fagudvalgenes adgang til at overlade beslutninger til forvaltningen

- det enkelte kommunalbestyrelsesmedlems initiativret

- kommunalbestyrelsens pligt til at sikre, at ulovligheder i forvaltningen bringes til ophør, og at der følges op i forhold til ulovligheder

 

Børne- og socialministerens og økonomi- og indenrigsministerens brev af 23. januar 2018 til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer
- Økonomi- og Indenrigsministeriets j.nr. 2017-5913