18.4.1. Om revision af kommunale fællesskaber

13-04-2018

Økonomi- og indenrigsministeren har den 13. april 2018 besvaret følgende spørgsmål 358 (alm. del) stillet af Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg:

"Hvilke regler er der for revision af § 60-selskaber, og hvad er sanktionerne, hvis disse ikke overholdes?"

Svaret redegør for reglerne i lov om kommunernes styrelse om den kommunale revision, som også gælder for revisionen af kommunale fællesskaber. Disse regler indebærer, at revisionen skal udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor omfattet af de krav til uafhængighed og sagkundskab og de standarder for revision, som efter revisorloven og de underliggende EU-regler gælder for revisionen af private virksomheder. Endvidere redegøres for de yderligere krav, der gælder for revisionen af kommuner og kommunale fællesskaber, herunder for de kommunalretlige krav til revisors sagkundskab og uafhængighed. Svaret redegør kort for indholdet af revisionen, der skal leve op til standarden for god offentlig revisionsskik. Endelig indeholder svaret en kort redegørelse for, at den kommunale tilsynsmyndighed – Ankestyrelsen – som led i sit tilsyn kan påse overholdelsen af de kommunalretlige regler om revision, og for Revisornævnets sanktionsmuligheder over for revisorer, der har tilsidesat deres pligter.

Økonomi- og Indenrigsministeriets svar af 13. april 2018
til Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg
- Kommunaljura og Valg, j.nr. 2018-1563