19.5.5. Om vederlag til afgående og ny udvalgsformand

04-07-2019

Ministeriet har udtalt over for en kommune, at en fritaget udvalgsformand, som fortsætter som udvalgsmedlem, først skal have udbetalt udvalgsmedlemsvederlag fra den 1. i måneden efter fritagelsen. (spørgsmål 1)

Dette skyldes, at vederlæggelse til udvalgsformænd i en kommune først ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder det enkelte hverv, jf. § 30, stk. 1, jf. § 7, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1769 af 27. december 2018 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, og at vedkommende ikke er berettiget til udvalgsmedlemsvederlag i den periode, hvor vedkommende modtager udvalgsformandsvederlag, jf. § 29, 2. pkt., i samme vederlagsbekendtgørelse, og pkt. 6.3. i vejledning nr. 9017 af 7. januar 2019 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Ministeriet har videre udtalt, at en ny udvalgsformand, som starter i midten af en måned, vil være berettiget til forholdsmæssigt formandsvederlag i den pågældende måned, mens vedkommende på samme tid beholder sit vederlag som udvalgsmedlem for hele måneden. (spørgsmål 2)

Dette skyldes, at ved indtræden i et hverv senere end den 1. i måneden ydes det formandsvederlag, som vedkommende er berettiget til, bagud, jf. § 29, 2. pkt., i den ovennævnte vederlagsbekendtgørelse, og at medlemsvederlaget, der udbetales månedsvis forud for og ydes for hver påbegyndt kalendermåned, jf. § 29, 1. pkt., i den ovennævnte vederlagsbekendtgørelse, og som ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder sit hverv, jf. § 30, stk. 1, i den ovennævnte vederlagsbekendtgørelse, ikke kan kræves tilbagebetalt.

Notatet er et uddrag af det telefonnotat, der blev udarbejdet den 4. juli 2019 som grundlag for ministeriets telefoniske besvarelse over for den pågældende kommune.

Det daværende Social- og Indenrigsministeriums telefonnotat af 4. juli 2019,
Forvaltningsjura, j.nr. 2019-3604