19.5.7. Krav om dokumentation for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste via oplysninger fra skattemappen

22-11-2019

Ankestyrelsen havde spurgt Social- og Indenrigsministeriet om, hvorvidt ministeriet var enig i styrelsens vurdering af, at en kommune eller region ikke kan opstille en ufravigelig regel om, at erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skulle dokumenteres med oplysninger fra skattemappen.

Ankestyrelsens spørgsmål skete på baggrund af en henvendelse fra en region, der blandt andet ønskede oplyst, om det var muligt at fastsætte krav om dokumentation af alle oplysninger via skattemappen for både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.

Social- og Indenrigsministeriet udtalte blandt andet, at ministeriet fandt det usikkert, om en sådan regel kunne anvises som en entydig mulighed for at dokumentere et tab og så meget desto mere, om en sådan regel kunne stilles som et ufravigeligt krav.

Social- og Indenrigsministeriet udtalte videre, at det fortsat var ministeriets generelle opfattelse, at der skulle udvises forsigtighed med at anvende helt faste modeller for, hvordan et tab skulle beregnes eller dokumenteres.

Social- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 22. november 2019 vedr. en henvendelse fra Ankestyrelsen
- Forvaltningsjura, sagsnr. 2019-8267