19.6.1. Om økonomiudvalgets behandling af årsbudgettet mellem kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling heraf

16-08-2019

I forlængelse af, at fristerne for udarbejdelsen af kommunernes budget for 2020 er blevet ændret, er Social- og Indenrigsministeriet blevet spurgt, om kommunernes budget kan nøjes med at blive behandlet i kommunalbestyrelsen - eller det skal omkring økonomiudvalget. 

Social- og Indenrigsministeriet kan i den forbindelse oplyse, at økonomiudvalget efter § 37 i lov om kommunernes styrelse udarbejder forslag til årsbudget for det kommende regnskabsår til kommunalbestyrelsen. Efter lovens § 38, stk. 1, skal forslaget til årsbudget undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum.
 
Lovens krav om to behandlinger skal sikre, at kommunalbestyrelsens medlemmer får mulighed for at forholde sig til budgettet på grundlag af et sammenhængende og prioriteret oplæg samt tage stilling til budgetforslaget med kendskab til de ønsker, der er fremkommet fra de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer.  
 
Loven indeholder ikke krav om, at økonomiudvalget skal behandle budgetforslaget imellem kommunalbestyrelsens første og anden behandling heraf. Et sådan krav kan ikke antages følge af bestemmelsen i § 18, stk. 2, i kommunernes styrelse, hvorefter økonomiudvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens økonomiske eller almindelige administrative forhold. Et sådant krav kan heller ikke antages generelt at følge af det almindelige krav om, at der til en sags fornødne oplysning for kommunalbestyrelsen normalt hører, at der indhentes en erklæring fra det eller de ansvarlige udvalg, inden kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen. Der er ved vurderingen heraf lagt vægt på, at økonomiudvalget har behandlet sagen ved at opfylde sin pligt efter loven til at udarbejde budgetforslaget til kommunalbestyrelsen, og at sagen er afgivet til kommunalbestyrelsen ved forelæggelsen af budgetforslaget til 1. behandlingen, således at kommunalbestyrelsen behandler sagen på grundlag af det forslag, som blev forelagt til 1. behandlingen, jf. også umiddelbart nedenfor.
 
Der er ikke noget til hinder for, at økonomiudvalget kan foretage ændringer af budgetforslaget efter 1. behandlingen i kommunalbestyrelsen. Foretages sådanne ændringer, er de dog ikke en del af det oprindelige budgetforslag, og der skal foretages afstemning i kommunalbestyrelsen om sådanne ændringer, hvis det begæres. Der kan herom nærmere henvises til Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2010, s. 291 f.

Social- og Indenrigsministeriets nyhedsmail af 16. august 2019 – Kontoret for udgifter, j.nr. 2019-3629