20.3.1. Om en kommunes mulighed for at etablere og drive el-ladestandere på offentlige arealer

02-09-2020

Social- og Indenrigsministeriet har udtalt, at det efter ministeriets opfattelse må antages, at kommuner har hjemmel i kommunalfuldmagtsregler om produktion til eget brug til at etablere og drive el-ladestandere til brug for varetagelse af kommunale opgaver, dvs. til brug for de el-biler, som kommunen anvender til varetagelse af kommunale opgaver [1]. Hvis der i tilknytning til denne opgavevaretagelse er overkapacitet, kan der efter disse regler være hjemmel til at sælge overkapacitet i forbindelse med en el-ladestander til markedspris, medmindre andet følger af skreven lovgivning.

Social- og Indenrigsministeriet har videre udtalt, at det er ministeriets opfattelse, at kommuner ikke har hjemmel i kommunalfuldmagtsregler til at etablere og drive el-ladestandere med henblik på at tilgodese bestemte persongrupper, fx ansatte eller gæster, eller i det offentlige rum. Det gælder, uanset på hvilke vilkår aktiviteten drives, herunder fx efter hvile i sig selv-princippet.

Social- og Indenrigsministeriet har sammenfattende udtalt, at det kræver hjemmel i den skrevne lovgivning, hvis kommuner skal kunne stille el-ladestandere til rådighed for fx ansatte, gæster eller offentligheden.

Dette gælder, uanset at kommuner i vidt omfang kan varetage klima- og miljøhensyn også på ulovbestemt grundlag. Det skyldes, at selvom etablering og drift af el-ladestandere kan anses for at understøtte klima- og miljøhensyn, så er drift af el-ladestandere til brug for private efter Social- og Indenrigsministeriets opfattelse under alle omstændigheder erhvervsvirksomhed. Det betyder, at kommuners varetagelse heraf eller tilskud hertil kræver hjemmel i den skrevne lovgivning.

Social- og Indenrigsministeriets brev af 21. august 2020 – Forvaltningsjura, j.nr. 2020-7785

Økonomi- og indenrigsministerens svar af 30. august 2013 på Folketingets Kommunaludvalgs spørgsmål nr. 150 af 5. august 2013 (alm. del) – Forvaltningsjura, j.nr. 2013-09151

[1] Se nu § 4 i lov nr. 412 af 4. april 2022 om nærmere angivne betingelser for indgåelse af aftaler med private operatører om at stille el-ladestandere til rådighed for andre end kommunen selv.