20.8.3. Beregningen af morarenter efter gebyrloven

15-09-2020

En kommune havde rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet om beregningen af morarenter efter § 3 i gebyrloven (lovbekendtgørelse nr. 56 af 23. januar 2018).

Social- og Indenrigsministeriet oplyste, at kommunalbestyrelsen og regionsrådet efter gebyrlovens § 3 kan bestemme, at der ved for sen betaling af ydelser, der opkræves af myndigheden, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret, skal betales en rente, der udgør 1 pct. pr. påbegyndt måned fra kravets forfaldsdato at regne. Renten tilfalder den myndighed, der opkræver ydelsen.

Social- og Indenrigsministeriet oplyste endvidere, at det efter ministeriets opfattelse fulgte af bestemmelsens ordlyd, at der ved for sen betaling skal betales 1 pct. i rente på kravets forfaldsdato samt 1 pct. for hver efterfølgende påbegyndt måned regnet fra forfaldsdatoen.

Indenrigsministeriet havde tidligere i et brev af 5. maj 1998 til KL tilkendegivet samme retsopfattelse.

Opmærksomheden henledes endvidere på ministeriets breve af 7. januar 2021 og 18. oktober 2021, jf. resumédatabasen 21.8.1.

a) Social- og Indenrigsministeriets brev af 15. september 2020 til en kommune
- Forvaltningsjura, sagsnr. 2020-6878

b) Indenrigsministeriets brev af 5. maj 1998 til KL
- 4.k.kt., j.nr. 1998/1170-4